Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa polecił, aby właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego zapewniły natychmiastowe wsparcie dla DPS-ów.
W myśl polecenia wojewody natychmiastowym wsparciem objęte zostaną domy pomocy społecznej, w których występują problemy kadrowe ze sprawowaniem opieki nad mieszkańcami przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

Dotyczy to m.in. placówek wsparcia dziennego, dziennych domów i klubów seniora oraz środowiskowych domów samopomocy.

Polecenie wojewody podlega natychmiastowemu wykonaniu. (PAP)