Pol­ska ponow­nie udzie­la wspar­cia sąsia­dom w wal­ce z epi­de­mią COVID – 19. w czwar­tek 4 czerw­ca wyru­szył kolej­ny kon­wój na Bia­ło­ruś. W sumie ponad 40 samo­cho­dów cię­ża­ro­wych z 300 tona­mi sprzę­tu i środ­ków ochro­ny. To bez­pre­ce­den­so­wa i naj­więk­sza pomoc, jaką Pol­ska skie­ro­wa­ła do państw obję­tych pan­de­mią koronawirusa.

Dar­czyń­ca­mi są Mini­ster­stwo Zdro­wia, Agen­cja Rezerw Mate­ria­ło­wych, Agen­cji Roz­wo­ju Prze­my­słu oraz TZF Polfa S.A., a wśród prze­ka­zy­wa­ne­go sprzę­tu zna­la­zły się mię­dzy inny­mi respi­ra­to­ry, zesta­wy leków, masecz­ki oraz płyn dezyn­fek­cyj­ny, testy, a tak­że far­tu­chy i kom­bi­ne­zo­ny. W dostar­cze­niu pomo­cy na rzecz Bia­ło­ru­si pośred­ni­czy Fun­da­cja Soli­dar­no­ści Mię­dzy­na­ro­do­wej. Reali­za­cja przed­się­wzię­cia była moż­li­wa dzię­ki zaan­ga­żo­wa­niu Pań­stwo­wej Stra­ży Pożar­nej, Stra­ży Gra­nicz­nej oraz Policji.

– Dzie­li­my się tym, czym może­my z naszy­mi przy­ja­ciół­mi i sąsia­da­mi, z któ­ry­mi łączy nas tak wie­le… nie tyl­ko gra­ni­ca. To dzię­ki oso­bi­stej decy­zji pana pre­mie­ra Mate­usza Mora­wiec­kie­go może­my dziś wysłać naj­więk­szy kon­wój z pomo­cą huma­ni­tar­ną w histo­rii III RP – powie­dział mini­ster Michał Dwor­czyk, szef Kan­ce­la­rii Pre­mie­ra RP. – Gdy wybu­chła pan­de­mia, wie­dzie­li­śmy, że znak pol­skiej pomo­cy musi się poja­wić wszę­dzie tam, gdzie jest potrze­ba – dodał wice­mi­ni­ster Paweł Jabłoń­ski, pod­se­kre­tarz sta­nu w MSZ.

REKLAMA

Część pomo­cy tra­fi do szpi­ta­li Obwo­du Gro­dzień­skie­go, a resz­ta – do Miń­ska, skąd będzie dys­try­bu­owa­na do wszyst­kich regio­nów, zgod­nie z aktu­al­ny­mi potrze­ba­mi zgło­szo­ny­mi przez Rząd Bia­ło­ru­si. Wśród poten­cjal­nych bene­fi­cjen­tów tego wspar­cia będą tak­że Pola­cy miesz­ka­ją­cy na Białorusi.

Amba­sa­dor Bia­ło­ru­si w Pol­sce Wła­di­mir Czu­szew podzię­ko­wał Pol­sce za oka­za­ną po raz dru­gi pomoc. – My, Bia­ło­ruś i Pol­ska, jeste­śmy w ser­cu Euro­py, jeste­śmy sąsia­da­mi, łączy nas wspól­na odpo­wie­dzial­ność za sta­bil­ność w regio­nie. Szla­chet­ny gest Pol­ski jest prze­ja­wem tej odpo­wie­dzial­no­ści. W imie­niu moje­go kra­ju i moim wła­snym mam zaszczyt prze­ka­zać, z całe­go ser­ca, podzię­ko­wa­nie za kolej­ną pomoc, któ­ra wyru­szy dzi­siaj na Bia­ło­ruś – podkreślił.

Biu­ro Rzecz­ni­ka Prasowego
Mini­ster­stwo Spraw Zagranicznych

Fot. Tymon Mar­kow­ski / MSZ