Mini­ster zdro­wia Kolum­bii Bry­tyj­skiej Adrian Dix powie­dział, że jeśli to praw­da, to takie zacho­wa­nie jest „nie do przyjęcia”
Pro­win­cja ta bada donie­sie­nia, że ​​pra­cow­ni­cy służ­by zdro­wia zaba­wia­li się  w “rasi­stow­ską grę”, sta­wia­jąc zakła­dy i obsta­wia­jąc poziom alko­ho­lu we krwi miej­sco­wych Indian przyj­mo­wa­nych do szpitala.

Oskar­że­nia takie doty­czą per­so­ne­lu co naj­mniej jed­ne­go szpi­ta­la w Kolum­bii Brytyjskiej

Mini­ster zdro­wia Adrian Dix nazwał zarzu­ty „odra­ża­ją­cym” i zatrud­nił nie­za­leż­ne­go detektywa.

Reklama

Nie poda­no, o któ­ry szpi­tal cho­dzi w skardze.

Zaba­wa zosta­ła rze­ko­mo nazwa­na „The Pri­ce is Right”, od popu­lar­ne­go tele­tur­nie­ju. Prze­gry­wa­ło się jeśli obsta­wia­no wyż­szy od rze­czy­wi­ste­go poziom alko­ho­lu we krwi. Dix nie wyklu­cza, że zakła­dy mogły doty­czyć nie tyl­ko Indian.

Skar­gę zło­żył Danie­la Fon­ta­ine dyrek­tor gene­ral­ny Métis Nation Bri­tish Colum­bia, po tym, jak pra­cow­nik służ­by zdro­wia wspo­mniał o grze pod­czas sesji szkoleniowej.