Fede­ral­ni kon­ser­wa­ty­ści wzy­wa­ją do prze­pro­wa­dze­nia docho­dze­nia w spra­wie decy­zji rzą­du Kana­dy, aby mię­dzy­na­ro­do­wa orga­ni­za­cja cha­ry­ta­tyw­na zarzą­dza­ła pro­gra­mem war­tym 900 milio­nów dola­rów, któ­ry ma pomóc stu­den­tom pod­czas pan­de­mii COVID-19.

W liście do audy­to­ra gene­ral­ne­go Karen Hogan  kon­ser­wa­ty­ści piszą, że decy­zja o „out­so­ur­cin­gu” dota­cji na usłu­gi stu­denc­kie Kana­dy dla orga­ni­za­cji cha­ry­ta­tyw­nej WE pod­wa­ża zdol­ność Par­la­men­tu do moni­to­ro­wa­nia programu.

Zwra­ca­ją rów­nież uwa­gę na powią­za­nia pre­mie­ra Justi­na Tru­de­au tą organizacją.

W zeszłym tygo­dniu Tru­de­au bro­nił pra­wa orga­ni­za­cji WE Cha­ri­ty do zarzą­dza­nia pro­gra­mem, pomi­mo powią­zań   z pre­mie­rem i jego żoną, któ­ra jest gospo­da­rzem jed­ne­go z pod­ca­stów organizacji.

Tru­de­au powie­dział, że decy­zja o uży­ciu WE zosta­ła pod­ję­ta przez bez­stron­ną służ­bę publicz­ną, a nie przez niego.

Grant zapew­nia kwa­li­fi­ku­ją­cym się stu­den­tom do 5000 $ na pra­cę wolon­ta­riac­ką w orga­ni­za­cjach non-pro­fit poma­ga­ją­cych zła­go­dzić skut­ki pan­de­mii COVID-19.