Kana­da prze­zna­czy 300 milio­nów dola­rów na mię­dzy­na­ro­do­wą ini­cja­ty­wę mają­ca na celu wal­kę z COVID-19. Pre­mier Justin Tru­de­au przy­łą­czył się do gro­na przy­wód­ców państw, akty­wi­stów i filan­tro­pów nawo­łu­ją­cych do dys­try­bu­cji szcze­pion­ki wśród naj­bar­dziej potrzebujących.

Tym razem mię­dzy­na­ro­do­wą wir­tu­al­ną zbiór­kę pie­nię­dzy zaspon­so­ro­wa­ła orga­ni­za­cja Glo­bal Citi­zen, któ­ra zgro­ma­dzi­ła już dekla­ra­cje na pra­wie 9,5 miliar­da dolarów.

Tru­de­au powie­dział, że COVID-19 zmie­nił życie ludzi na całym świe­cie i uwy­dat­nił jesz­cze ist­nie­ją­ce róż­ni­ce spo­łecz­ne. Każ­dy z nas poczuł skut­ki pan­de­mii i nikt nie pora­dzi sobie z nimi sam.

Reklama

Kana­da doło­żył 180 milio­nów dola­rów na natych­mia­sto­wą pomoc huma­ni­tar­ną i pomoc w roz­wo­ju oraz 120 milio­nów na ini­cja­ty­wę “Access to COVID-19 Tools (ACT) Acce­le­ra­tor”. ACT zosta­ła utwo­rzo­na w kwiet­niu przez WHO, rząd Fran­cji, Komi­sję Euro­pej­ską oraz Fun­da­cję Bil­la i Melin­dy Gate­sów. Celem ini­cja­ty­wy jest zwięk­sze­nie dostęp­no­ści lecze­nia. Ini­cja­ty­wa wspie­ra orga­ni­za­cje, leka­rzy i przed­się­bior­ców, któ­rzy zaj­mu­ją się opra­co­wa­niem szcze­pion­ki, leków i narzę­dzi diagnostycznych.

Tru­de­au mówiąc o prze­ka­za­niu fun­du­szy pod­kre­ślił, że ACT Acce­le­ra­tor ma zapew­nić to, że szcze­pion­ka dotrze rów­nież do osób w kra­jach, któ­re jej potrzebują.