Pomysł zamia­ny wypłat 500 Plus na bony nie był kon­sul­to­wa­ny z Soli­dar­ną Pol­ską i nigdy nie uzy­ska nasze­go popar­cia — napi­sał w ponie­dzia­łek na Twit­te­rze lider tego ugru­po­wa­nia, mini­ster spra­wie­dli­wo­ści i pro­ku­ra­tor gene­ral­ny Zbi­gniew Ziobro.

Mini­ster roz­wo­ju Jadwi­ga Emi­le­wicz w piąt­ko­wym wywia­dzie dla money.pl pyta­na była o moż­li­wość wypła­ca­nia świad­czeń w for­mie bonu. Dopy­ty­wa­na, czy taką for­mę moż­na w dal­szej per­spek­ty­wie wyko­rzy­stać do pro­gra­mów takich jak 500 plus czy wypraw­ki, odpar­ła, że jest to dro­ga, któ­rą rząd chce podążać.

Emi­le­wicz w piąt­ko­wym wywia­dzie nawią­zy­wa­ła do bonu tury­stycz­ne­go. “Za spra­wą tego, że jest to ta block­cha­ino­wa płat­ność, nume­rycz­na, my jeste­śmy pew­ni, że te środ­ki rze­czy­wi­ście tra­fią do bran­ży tury­stycz­nej, posłu­żą rze­czy­wi­ście wypo­czyn­ko­wi rodzin­ne­mu, wypo­czyn­ko­wi dzie­ci i mło­dzie­ży. Więc tutaj reali­za­cja innych świad­czeń w ten spo­sób daje tak­że gwa­ran­cję, że to, co usta­wo­daw­ca zapla­no­wał, w isto­cie zosta­nie zre­ali­zo­wa­ne” — wyjaśniła.

“Tak, potwier­dzam, będzie­my chcie­li prze­cho­dzić w jak naj­więk­szą licz­bę reali­za­cji kolej­nych świad­czeń wła­śnie w taki spo­sób” — powie­dzia­ła wice­pre­mier. Zazna­czy­ła jed­nak, że to, któ­re świad­cze­nia zosta­ną obję­te cyfry­za­cją, będzie przed­mio­tem usta­leń. Zapo­wie­dzia­ła, że kwe­stie te ma omó­wić wraz z pre­zes ZUS Ger­tru­dą Uściń­ską pod koniec sierpnia.

Rzecz­nik rzą­du Piotr Mül­ler demen­to­wał infor­ma­cje, jako­by 500Plus mia­ło być wypła­ca­ne w for­mie bonów. W roz­mo­wie z TVN24 pod­kre­ślił, że 500Plus będzie wypła­ca­ne tak, jak do tej pory. (PAP)

autor: Mate­usz Roszak