Z ini­cja­ty­wy księ­dza Cze­sła­wa Chmu­rzyń­skie­go, pro­bosz­cza para­fii Brant­ford, Kit­che­ner i Hamil­ton zor­ga­ni­zo­wa­na zosta­ła piel­grzym­ka do Rzy­mu, aby uczcić dzie­się­cio­le­cie pon­ty­fi­ka­tu Ojca Świętego.

Zosta­li­śmy przy­ję­ci w Castel Gan­dol­fo na audien­cji z prze­dłu­żo­ną roz­mo­wą z Ojcem Świętym.

Trze­ba wspo­mnieć, że ksiądz Cze­sław Chmu­rzyń­ski był na pla­cu Świę­te­go Pio­tra pod­czas zamachu.

reklama

Ojciec Świę­ty dzie­więć razy nas przyj­mo­wał, z kana­dyj­skich para­fii Brant­ford, Kit­che­ner i Hamilton.

Ojciec Świę­ty bar­dzo inte­re­so­wał się Polo­nią, mie­li­śmy pod­czas trwa­nia Uni­wer­sy­te­tu Polo­nii Wol­ne­go Świa­ta zawsze pry­wat­ną audiencję.

W Rzy­mie odby­wał odbył się Świa­to­wy Zjazd Polo­nii Kraj – Emi­gra­cja. Wyjąt­ko­wym momen­tem dla dele­ga­tów było dłu­gie spo­tka­nie z Ojcem Świętym.

Każ­dy uca­ło­wał pier­ścień papie­ski i zamie­nił kil­ka słów. Spo­tka­nie odby­ło się z ramie­nia Rady Koor­dy­na­cyj­nej Polo­nii Świa­ta i obser­wa­to­rów z Polski.

Według zało­żeń pierw­szej kon­fe­ren­cji Polo­nia Jutra w 1978 r. mia­ło powstać nie­za­leż­ne cia­ło emi­gra­cji, podob­nie jak mia­ły inne naro­do­wo­ści, World Polish Con­gress z sie­dzi­bą tym­cza­so­wą w Toron­to, a funk­cję prze­wod­ni­czą­ce­go – pre­ze­sa miał peł­nić pre­zes Kon­gre­su Polo­nii Kanadyjskiej.

Na Zjazd Polo­nii Świa­ta w Lon­dy­nie w Anglii w 1984 roku wystą­pio­no pod nazwą Rada Koor­dy­na­cyj­na Polo­nii Wol­ne­go Świa­ta, co wzbu­dzi­ło kontrowersje.

Zjazd odbył się z wiel­ką pom­pą, z udzia­łem czo­ło­wych orga­ni­za­cji polo­nij­nych. W Rzy­mie usły­sze­li­śmy od Ojca Świę­te­go Jana Paw­ła II zna­mien­ne sło­wa: nie zatra­caj­cie tego co już wypracowaliście.

Na pry­wat­nej audien­cji u Ojca Świę­te­go był obec­ny pre­zes KPK Sta­ni­sław Orłow­ski Pierw­szy Pre­zes Rady Polo­nii Świata.

Na jed­nej z piel­grzy­mek Ojciec Świę­ty miał pamięt­ną homi­lię „sierp­nio­we rocznice”.

Obec­nie Ojciec Świę­ty Jan Paweł II spo­czy­wa w Bazy­li­ce Świę­te­go Pio­tra w Rzy­mie i co czwar­tek o godzi­nie 7.00 rano jest odpra­wio­na Msza Świę­ta przy grobie.

Kapli­ca ma ogra­ni­czo­ną powierzch­nię i aby uczest­ni­czyć potrzeb­na jest cza­sem rezerwacja.

Ostat­nia uczest­ni­czy­li­śmy w takiej Mszy Świę­tej pod­czas piel­grzym­ki do Rzy­mu pod ducho­wą opie­ką księ­dza Ada­ma Kry­stia­na Soka­la z para­fii Mat­ki Boskiej Kró­lo­wej Pol­ski w Thun­der Bay

zdję­cia archi­wum John Krol