Ottawa: Christia Freeland planuje skok na oszczędności Kanadyjczyków?

Mini­ster Finan­sów Kana­dy Chri­stia Fre­eland zwra­ca się do wszyst­kich o pora­dę jak wyko­rzy­stać oszczęd­no­ści majęt­nych Kana­dyj­czy­ków, do roz­krę­ce­nia gospo­dar­ki po pan­de­mii, zwłasz­cza tych sek­to­rów, któ­re rząd uzna za priorytetowe.

- Było­by wspa­nia­le — mówi Fre­eland — któ­rej nagra­nie udo­stęp­nił kon­ser­wa­tyw­ny poseł Pier­re Mar­cel Poilie­vre repre­zen­tu­ją­cy ottaw­ski okręg Car­le­ton - gdy­by te oszczęd­no­ści odkor­ko­wać by zosta­ły wyko­rzy­sta­ne na rzecz odbu­do­wy gospo­dar­czej. Może ktoś wie, jak odkor­ko­wać ten  bodziec? - zwra­ca się do słu­cha­czy mini­ster Freeland.

Poilie­vre uwa­ża, że powin­ni­śmy się już zacząć łapać za portfele.