W pół­noc­nej pro­win­cji Hebei odno­to­wa­no we wto­rek 63 nowe lokal­ne infek­cje Covid-19 Była to naj­wyż­sza licz­ba odno­to­wa­na od mie­się­cy w Chi­nach kon­ty­nen­tal­nych, a czo­ło­wy urzęd­nik Chiń­skie­go Cen­trum Kon­tro­li i Zapo­bie­ga­nia Cho­ro­bom (Chi­na CDC) alar­mu­je, że w naj­bliż­szych dniach licz­ba ta może  rosnąć.
Wśród potwier­dzo­nych przy­pad­ków 19 zgło­szo­no w sto­li­cy pro­win­cji Shi­jia­zhu­ang, a jeden w mie­ście Xing­tai, oba oko­ło 300 km (186 mil) na połu­dnio­wy zachód od Pekinu.

Hebei zgło­si­ło 19 lokal­nych infek­cji i 40 bez­ob­ja­wo­wych przy­pad­ków od ostat­niej sobo­ty do ponie­dział­ku. Ostat­ni raz pro­win­cja odno­to­wa­ła infek­cje prze­no­szo­ne lokal­nie w czerwcu.

Według rapor­tu Hebei Daily , Ma Xia­owei, dyrek­tor Naro­do­wej Komi­sji Zdro­wia, został wysła­ny przez wice­pre­mie­ra Sun Chun­lan do Hebei w celu kie­ro­wa­nia ope­ra­cja­mi mają­cy­mi na celu powstrzy­ma­nie roz­prze­strze­nia­nia się cho­ro­by. Według agen­cji Xin­hua w Shi­jia­zhu­ang zawie­szo­no już kur­so­wa­nie pocią­gów pasa­żer­skich, aby zapo­biec dal­sze­mu roz­prze­strze­nia­niu się choroby.

 

za South Chi­na Mor­ning Post