W czwar­tek rano, pre­mier Onta­rio Doug Ford prze­pro­sił miesz­kań­ców, kil­ka dni po tym, jak jego rząd spo­tkał się z ostrą kry­ty­ką za wpro­wa­dze­nie dodat­ko­wych ogra­ni­czeń doty­czą­cych COVID-19, któ­re nie były zale­ca­ne przez eks­per­tów w dzie­dzi­nie zdro­wia, a następ­nie zniósł je na począt­ku tego tygodnia.

Ford, któ­ry obec­nie izo­lu­je się w domu swo­jej zmar­łej mat­ki w Eto­bi­co­ke w związ­ku z pozy­tyw­nym wyni­kiem testu na Covid ‑19 jed­ne­go z pra­cow­ni­ków jego biu­ra , powie­dział, że pro­win­cja pró­bu­je ogra­ni­czyć mobil­ność ludzi w Onta­rio. „Ale posu­wa­li­śmy się za szyb­ko idąc za daleko.

„Mówiąc naj­pro­ściej, źle to zro­bi­li­śmy. Popeł­ni­li­śmy błąd. Te decy­zje zanie­po­ko­iły wie­le osób” — przy­znał pre­mier. „Za to prze­pra­szam, szcze­rze przepraszam”.

 

Źró­dła bli­skie rzą­do­wi powie­dzia­ły CBC News, że pochop­ne decy­zje zapa­dły w wyni­ku pani­ki z powo­du naj­now­szych mode­li pan­de­mii i obaw, że popu­lar­ność For­da wśród wybor­ców bar­dzo ucier­pi, jeśli nie będzie widać, że podej­mu­je działania.

W pew­nym momen­cie pod­czas czwart­ko­wej kon­fe­ren­cji pra­so­wej Ford wyda­wał się pła­kać, mówiąc o pan­de­mii i trud­no­ściach jakie spo­wo­do­wa­ła dla firm i rodzin.

- Rozu­miem waszą fru­stra­cję — powie­dział. „To doświad­cze­nie, ta pan­de­mia, to coś, co wpły­nę­ło na każ­de­go człowieka”.

Do  czwart­ku w szpi­ta­lu prze­by­wa­ło 2350 osób z COVID-19. spo­śród nich 806 znaj­do­wa­ło się na oddzia­łach inten­syw­nej tera­pii, a 588 wyma­ga­ło respi­ra­to­ra do oddychania.

Rząd pro­win­cji zna­lazł się rów­nież w obli­czu rosną­cej pre­sji, aby wdro­żyć pro­win­cyj­ny pro­gram płat­nych zwol­nień cho­ro­bo­wych dla pra­cow­ni­ków, któ­rzy zacho­ru­ją   lub zosta­li nara­że­ni na kon­takt z oso­bą z covid, cze­go od mie­się­cy doma­ga­ją się eksperci.

Pro­win­cja nie chcia­ła doło­żyć się do pro­gra­mu fede­ral­ne­go uzna­jąc, że jest wystarczający.

Ford poin­for­mo­wał, że to się zmie­ni. „Pra­cu­je­my teraz nad wła­snym roz­wią­za­niem, któ­re wypeł­ni te luki dla wszyst­kich w Onta­rio” — powie­dział Ford. Pre­mier nie wyja­śnił, jak mogło­by wyglą­dać to „roz­wią­za­nie”.

 

za cbc.ca