Kolej­ni klien­ci TD Cana­da Trust oskar­ża­ją bank o “zgu­bie­nie”  tysię­cy dola­rów na kon­tach eme­ry­tal­nych RSP, któ­re zde­po­no­wa­li w tej insty­tu­cji finansowej.

Dwo­je klien­tów TD, któ­rzy roz­ma­wia­li z CBC News, twier­dzi, że w latach 90. prze­ka­za­li skład­ki RSP, a od tego cza­su ich pie­nią­dze znik­nę­ły. Ich spra­wa wyszła na jaw po innej spra­wie, któ­ry zgło­sił wąt­pli­wo­ści w zeszłym roku, a teraz zło­żył pozew.

64-let­ni Bhu­pen­dra Narsey i jego żona Ali­na twier­dzą, że prze­ka­za­li oko­ło 10 000 dol. na swo­je RSP za pośred­nic­twem Cana­da Trust w 1994 r. W 2000 r. insty­tu­cja ta połą­czy­ła się z TD.

Reklama

Po tym, jak opu­ści­li Kana­dę w 1996 roku i prze­nie­śli się do Nowej Zelan­dii, gdzie inży­nier Bhu­pen­dra zna­lazł pra­cę nie zwra­ca­li uwa­gi na rachun­ki RSP

W lip­cu zeszłe­go roku para, któ­ra   prze­szła na eme­ry­tu­rę, skon­tak­to­wa­ła się z ban­kiem i odkry­ła, że ten ​​nie moż­na zna­leźć ich RSP.

TD zaprze­cza jakim­kol­wiek błę­dom ze swej stro­ny i twier­dzi, że para musia­ła udzie­lić ban­ko­wi pozwo­le­nia na prze­ka­za­nie   RSP do innej insty­tu­cji finan­so­wej, ale nie wie, do jakiej. TD nie ma już zapi­sów, gdzie wysłał RSP i nie był w sta­nie dostar­czyć doku­men­tów wyka­zu­ją­cych proś­bę pary o prze­nie­sie­nie inwestycji.

W oświad­cze­niu dla CBC News, Fio­na Hirst, star­szy mene­dżer ds. kor­po­ra­cyj­nych i publicz­nych TD, powie­dzia­ła, że ​​kon­ta RSP Narseys zosta­ły zamknię­te 26 lat temu.

Ponad­to para “powin­na moni­to­ro­wać swo­je RSP” a tego nie robiła.

„Trak­tu­je­my oba­wy klien­tów bar­dzo poważ­nie. Po dokład­nym zba­da­niu i uzy­ska­niu zak­tu­ali­zo­wa­nych infor­ma­cji uda­ło nam się zna­leźć wycią­gi wska­zu­ją­ce, że kon­ta zosta­ły zamknię­te, a środ­ki prze­la­ne w 1995 roku” — napi­sa­ła do CBC News.

za cbc­news