Poziom rzek w Kolum­bii Bry­tyj­skiej nadal rośnie w związ­ku z falą upa­łów, któ­re obej­mu­ją więk­szość pro­win­cji. Rze­ka Upper Fra­ser i Chil­co­tin już się roz­la­ły. Tem­pe­ra­tu­ry w obu regio­nach, choć w czwar­tek, spad­ną, nadal utrzy­mu­ją się znacz­nie powy­żej normy.

W McBri­de, BC, poło­żo­nym nad rze­ką Fra­ser w doli­nie Rob­son, było 38 ° C w śro­dę i 31 ° C pro­gno­zo­wa­no w czwar­tek i pią­tek. Śred­nia dl tej pory roku to 21 C. Poziom rze­ki Fra­ser w doli­nie Rob­son gwał­tow­nie rośnie ponie­waż przez wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry top­nie­ją lodow­ce i śnieg w górach mię­dzy Prin­ce Geo­r­ge i Jasper w Alta.

Dodat­ko­wo burze mogą spo­wo­do­wać zrzu­ce­nie więk­szej ilo­ści opa­dów do wzbie­ra­ją­cej rze­ki Frasera.

Miesz­kań­cy powin­ni być rów­nież przy­go­to­wa­ni na poża­ry lasów, któ­re bar­dzo szyb­ko powsta­ją i prze­miesz­cza­ją się. Wła­dze pod­kre­śla­ją koniecz­ność goto­wo­ści do ewakuacji.