Pół­ko­lo­nie w pol­skiej szko­le Quo Vadis w Etobicoke

Rok temu nagra­li­śmy mate­riał o pla­nach powsta­nia pry­wat­nej pol­skiej szko­ły kato­lic­kiej w Toron­to; szko­ły, ofe­ru­ją­cej doświad­cze­nie “zanu­rze­nia w języ­ku pol­skim”, gdzie zaję­cia pro­wa­dzo­ne są pół na pół po pol­sku i po angiel­sku. mate­riał moż­na obej­rzeć tutaj:

Pol­ska szko­ła Quo Vadis w Eto­bi­co­ke gwa­ran­tu­je naucza­nie na naj­wyż­szym pozio­mie, z uwzględ­nie­niem pol­skich pro­gra­mów szkol­nych. Tym razem zaj­rze­li­śmy z kame­rą na orga­ni­zo­wa­ne przez tę szko­łę pół­ko­lo­nie let­nie, w któ­rych uczest­ni­czy­ło 60 dzieci.

Reklama