Fun­da­cja im. Ste­fa­na Bato­re­go roz­strzy­gnę­ła kon­kurs, w któ­rym pula dota­cji wyno­si ponad 10,5 mln euro. Wśród obda­ro­wa­nych orga­ni­za­cji i sto­wa­rzy­szeń są m.in. Strajk Kobiet, Iusti­tia czy Komi­tet Obro­ny Demo­kra­cji. Sze­reg gran­tów tra­fił też do orga­ni­za­cji LGBT.

W sumie dota­cje otrzy­ma 217 wnio­sko­daw­ców (na 332 zgło­sze­nia). Jak infor­mu­ją orga­ni­za­to­rzy, łącz­na kwo­ta przy­zna­nych środ­ków to 10,6 mln euro na „pro­jek­ty wspie­ra­ją­ce spo­łe­czeń­stwo oby­wa­tel­skie, gru­py nara­żo­ne na wyklu­cze­nie oraz na dzia­ła­nia w obsza­rze ochro­ny praw człowieka”.

Fun­du­sze nor­we­skie na poli­tycz­ną wojnę

Pie­nią­dze roz­da­wa­ne są w ramach pro­gra­mu „Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Kra­jo­wy”, któ­re­go ope­ra­to­rem są trzy orga­ni­za­cje: Fun­da­cja im. Ste­fa­na Bato­re­go – któ­ra jest lide­rem, Fun­da­cja Stocz­nia oraz Fun­da­cja Aka­de­mia Orga­ni­za­cji Oby­wa­tel­skich. Środ­ki pocho­dzą z Mecha­ni­zmu Finan­so­we­go Euro­pej­skie­go Obsza­ru Gospo­dar­cze­go i Nor­we­skie­go Mecha­ni­zmu Finan­so­we­go (tzw. Fun­du­szy nor­we­skich i Fun­du­szy EOG) 2014–2021.

Pro­gram podzie­lo­no na trzy obsza­ry. W ramach obsza­ru pierw­sze­go „Anga­żo­wa­nie oby­wa­te­li i oby­wa­te­lek w spra­wy publicz­ne i dzia­ła­nia spo­łecz­ne” (koor­dy­no­wa­nym przez Fun­da­cję Stocz­nia) gran­ty tra­fi­ły m.in. do Fun­da­cji Akcja Demo­kra­cja – 75 tys. euro, Komi­te­tu Obro­ny Demo­kra­cji – 74 720 euro, Sto­wa­rzy­sze­nia Sędziów Pol­skich „Iusti­tia” – 74 400 euro, a Fun­da­cja Ogól­no­pol­ski Strajk Kobiet – 24 998 euro na pro­gram „Tar­cza AntyFake”.

Kolej­ny obszar to „Ochro­na praw czło­wie­ka i rów­ne trak­to­wa­nie”; obej­mo­wał on m.in. „prze­ciw­dzia­ła­nie prze­mo­cy ze wzglę­du na płeć”, a wspar­cie otrzy­ma­ły choć­by, „Tęczo­wy Bia­ły­stok” – 28 815 euro na tele­fon zaufa­nia i e‑mail dla osób LGBTQIA, a kolej­ne 70 100 euro tra­fi do Sto­wa­rzy­sze­nia Lamb­da War­sza­wa. 50 tys. euro przy­zna­no tak­że Fun­da­cji Edu­ka­cji Praw­nej Iustitia.

Z obsza­ru „Wzmoc­nie­nia grup nara­żo­nych na wyklu­cze­nie” grant w wyso­ko­ści 30 tys. euro otrzy­ma­ło Sto­wa­rzy­sze­nie Marsz Rów­no­ści w Lubli­nie, a bli­sko 25 tys. euro „Kam­pa­nia Prze­ciw Homofobii”.