Dr Robert Malo­ne, klu­czo­wy współ­twór­ca tech­no­lo­gii szcze­pio­nek mRNA i kry­tyk naka­zów i zasad wal­ki z COVID-19, utra­cił kon­to na Twitterze.

Malo­ne, któ­ry zgro­ma­dził ponad 500 000 obser­wu­ją­cych, potwier­dził, że jego kon­to zosta­ło „na sta­łe zawie­szo­ne na Twit­te­rze” i dodał: „Wszy­scy wie­dzie­li­śmy, że w koń­cu to się stanie”.

„Ponad pół milio­na obser­wu­ją­cych znik­nę­ło w mgnie­niu oka. To zna­czy, że musia­łem być na dobrej dro­dze, że tak powiem” – napi­sał 29 grud­nia. „Ozna­cza to rów­nież, że stra­ci­li­śmy klu­czo­wy ele­ment w naszej wal­ce o zaprze­sta­nie sto­so­wa­nia tych szcze­pio­nek dla dzie­ci i powstrzy­ma­nie korup­cji w naszych rzą­dach, a tak­że w kom­plek­sie medycz­no-prze­my­sło­wym i prze­my­śle farmaceutycznym”.

Reklama

Zgod­nie z postem Malone,odesłał do swo­jej stro­ny Sub­stack w celu uzy­ska­nia przy­szłych aktualizacji.

„Sub­stack to abso­lut­nie naj­lep­szy spo­sób na dotar­cie do moich pism. Doce­niam wspar­cie wszyst­kich w zapi­sa­niu się do moje­go biu­le­ty­nu. To napraw­dę ma dla mnie zna­cze­nie” – napi­sał w poście.

Twit­ter wyświe­tla sza­blo­no­wą wia­do­mość o zawie­sze­niu kon­ta na Twit­te­rze: „Kon­to zawie­szo­ne. Twit­ter zawie­sza kon­ta, któ­re naru­sza­ją zasa­dy Twittera.”

Twit­ter nie opu­bli­ko­wa­ła jesz­cze publicz­ne­go komen­ta­rza na temat tego, dla­cze­go zawie­si­ła kon­to Malo­ne, ani kon­kret­nie, jaki post wywo­łał ten ruch fir­my.  „Przed zaka­zem nie otrzy­ma­łem żad­ne­go ostrze­że­nia” — twier­dzi dr Malone.