fot YT printscreen

Były pre­zy­dent Pol­ski Lech Wałę­sa poin­for­mo­wał, że zara­ził się koronawirusem.

“Nie mogę uwierzyć !!!! 

1. 3 razy zaszczepiony 

Reklama

2. pobra­ne 3 wymazy. 

Jestem zain­fe­ko­wa­ny.

A. ból głowy 

B. Nie mogę roz­grzać ciała. 

C. Odczu­wam odry­wa­nie cia­ła od kości. Nie mogę nic pora­dzić, nie czu­ję wła­sne­go cia­ła. CO robić” – napi­sał były pre­zy­dent w poście na Facebooku.

Z racji swo­je­go wie­ku Lech Wałę­sa znaj­du­je się w gru­pie pod­wyż­szo­ne­go ryzy­ka. Co wię­cej, były pre­zy­dent na począt­ku mar­ca ubie­głe­go roku prze­szedł ope­ra­cję wymia­ny bate­rii w roz­rusz­ni­ku serca.