Rosja­nie poda­li, że po raz pierw­szy uży­li swo­ich naj­now­szych hiper­so­nicz­nych poci­sków Kin­dżał do znisz­cze­nia maga­zy­nu bro­ni na zacho­dzie Ukariny.

 

Rosja poin­for­mo­wa­ła, że ​​po raz pierw­szy od roz­po­czę­cia ponad trzy­ty­go­dnio­wej inwa­zji na Ukra­inę wystrze­li­ła poci­ski hiper­so­nicz­ne ze swo­je­go sys­te­mu „Kin­dżał”, aby znisz­czyć pod­ziem­ne maga­zy­ny bro­ni na zacho­dzie kraju.

Mini­ster­stwo Obro­ny poin­for­mo­wa­ło, że woj­sko uży­ło w pią­tek poci­sków Kin­dżał (Dag­ger) do znisz­cze­nia maga­zy­nu rakiet i amu­ni­cji lot­ni­czej we wsi Delia­tyn, nie­da­le­ko Iwano-Frankowska

reklama

Według pań­stwo­we­go ser­wi­su infor­ma­cyj­ne­go RIA Novo­sti, ude­rze­nie ozna­cza­ło pierw­sze uży­cie zaawan­so­wa­ne­go sys­te­mu uzbro­je­nia zdol­ne­go do prze­no­sze­nia bro­ni jądro­wej pod­czas woj­ny na Ukrainie.

Kin­dżał,  może prze­no­sić gło­wi­ce kon­wen­cjo­nal­ne lub nukle­ar­ne, leci 10 razy szyb­ciej niż pręd­kość dźwię­ku, czy­li z pręd­ko­ścią ponad 2 mil na sekun­dę, infor­mo­wał pre­zy­dent Wła­di­mir Putin,  w corocz­nym orę­dziu o sta­nie kra­ju w 2018.

Kin­dżał był jed­ną z kil­ku bro­ni stra­te­gicz­nych naj­now­szej gene­ra­cji, któ­re według Puti­na mogły poko­nać każ­dą ame­ry­kań­ską obro­nę przeciwrakietową.

W pią­tek ukra­iń­skie wła­dze poin­for­mo­wa­ły, że rosyj­ski atak rakie­to­wy ude­rzył w kosza­ry w połu­dnio­wym mie­ście Miko­ła­jów, z nie­po­twier­dzo­ny­mi donie­sie­nia­mi o kil­ku­dzie­się­ciu zabi­tych żołnierzach.