Ban­kiet Wiel­ka­noc­ny Radia Mary­ja w Kanadzie

W nie­dzie­lę 24 kwiet­nia 2022 roku w Cen­trum Kul­tu­ry Pol­skiej im. Jana Paw­ła II w Mis­sis­sau­dze odbył się pierw­szy po covi­do­wej prze­rwie Ban­kiet Wiel­ka­noc­ny Radia Mary­ja na któ­ry licz­nie przy­by­li słu­cha­cza i sym­pa­ty­cy roz­gło­śni a tak­że polo­nij­ni dusz­pa­ste­rze. Repre­zen­to­wa­ne były orga­ni­za­cje polo­nij­ne — Zwią­zek Naro­do­wy Pol­ski i Sto­wa­rzy­sze­nie Wete­ra­nów Armii Pol­skiej Pla­ców­ka 114. Roz­ma­wia­my z o. Jac­kiem Cydzi­kiem, opie­ku­nem ducho­wym Rodzi­ny Radia Mary­ja w Kana­dzie, sze­fem kuch­ni Janem Gro­ma­dą oraz gość­mi ban­kie­tu. Na koniec frag­ment wystę­pów artystycznych.