W sobo­tę 30 kwiet­nia 2022 roku poka­zu­je­my frag­men­ty rajdu/protestu wol­no­ścio­we­go Rol­ling Thun­der w Otta­wie. Trzy­dnio­wy pro­test przy­po­mniał woła­nie o przy­wró­ce­nie kon­sty­tu­cyj­nych wol­no­ści w Kana­dzie naru­szo­nych dekre­ta­mi obec­ne­go rzą­du. W raj­dzie uczest­ni­czy­li pol­scy moto­cy­kli­ści mię­dzy inny­mi z polo­nij­ne­go klu­bu moto­cy­klo­we­go Whi­te Eagle.