Wie­lu Ame­ry­ka­nów z nadzie­ją ocze­ku­je decy­zji Sądu Naj­wyż­sze­go Sta­nów Zjed­no­czo­nych w spra­wie Roe v. Wade . Por­tal Poli­ti­co ujaw­nił w ponie­dzia­łek wie­czo­rem , coś, co okre­śla jako pro­jekt opi­nii Sądu Naj­wyż­sze­go , któ­ry zmie­nił­by wyrok z 1973 roku  doty­czą­cy  pra­wa do aborcji.

Orze­cze­nie Roe prze­ciw­ko Wade zosta­nie oba­lo­ne gdy­by więk­szość sędziów zde­cy­do­wa­ła się podzie­lić wstęp­ną opi­nię, pozo­sta­wia­jąc usta­wo­daw­com sta­no­wym roz­wa­że­nie wła­snej poli­ty­ki w dzie­dzi­nie aborcji.

Orze­cze­nie sądu w spra­wie Roe prze­ciw­ko Wade z 1973 r. uzna­ło pra­wo do abor­cji zgod­nie z 14 popraw­ką, orze­ka­jąc, że abor­cja jest kon­sty­tu­cyj­nie chro­nio­na do oko­ło 23 tygo­dni, kie­dy płód może żyć poza maci­cą. W zeszłym roku Sąd Naj­wyż­szy zgo­dził się wysłu­chać odwo­ła­nia od  zaka­zu abor­cji w Mis­sis­sip­pi, przy­go­to­wu­jąc sąd do zba­da­nia   pre­ce­den­su usta­no­wio­ne­go przez Roe.

Reklama

W czwar­tek 12 maja odbę­dzie się w tym roku w Otta­wie kana­dyj­ski Marsz dla Życia.

W Kana­dzie nie ma żad­nej usta­wy ogra­ni­cza­ją­cej abor­cję, któ­ra teo­re­tycz­nie jest moż­li­wa dopó­ki czło­wiek się nie urodzi.