Litwa poin­for­mo­wa­ła Rosję, że od sobo­ty blo­ku­je prze­wóz dużej czę­ści dóbr do i z Kali­nin­gra­du. Ma to zwią­zek z zachod­ni­mi sank­cja­mi nało­żo­ny­mi na Moskwę za agre­sję na Ukrainę.

Litew­skie kole­je poin­for­mo­wa­ły o zaprze­sta­niu tran­zy­tu dużej czę­ści towa­rów pomię­dzy rosyj­ski­mi regio­na­mi a obwo­dem kaliningradzkim.

Guber­na­tor obwo­du kali­nin­gradz­kie­go Anton Ali­cha­now powie­dział, że ogra­ni­cze­nie będzie doty­czy­ło prze­sy­łu od 40 do 50 pro­cent towa­rów. Sytu­ację nazwał „udu­sze­niem regionu”.

reklama
Zapra­sza­my do wspie­ra­nia naszej dzia­łal­no­ści poprzez dota­cje oraz odwie­dze­nia naszych stron na Face­bo­oku i w Youtu­be


Ali­cha­now oce­nił, że sta­no­wi to naru­sze­nie pra­wa do swo­bod­ne­go tran­zy­tu i zapo­wie­dział pod­ję­cie zabie­gów zmie­rza­ją­cych do znie­sie­nia ogra­ni­czeń. Jeśli szyb­ko do tego nie doj­dzie, region ma roz­wa­żyć zwięk­sze­nie licz­by stat­ków, któ­ry­mi mógł­by trans­por­to­wać towa­ry mię­dzy okrę­giem a Rosją.

Wśród towa­rów obję­tych ogra­ni­cze­nia­mi są m.in. mate­ria­ły budow­la­ne, cement i wyro­by metalowe.

Kole­jo­wa obsłu­ga pasa­że­rów z Rosji do Kali­nin­gra­du odby­wa się przez tery­to­rium Litwy bez zmian. Samo­lo­ty lata­ją nad Bał­ty­kiem, bo prze­strzeń powietrz­na UE jest dla Rosji zamknięta.