Tru­de­au bro­ni przy­mu­su szcze­pień, twier­dzi, że to “oso­bi­sty wybór”

W obszer­nym wywia­dzie dla CBC Radio The House Tru­de­au mówił o trud­nych i dzie­lą­cych wybo­rach. Pre­mier Justin Tru­de­au powie­dział Chri­so­wi Hal­lo­wi, pro­wa­dzą­ce­mu pro­gram CBC Radio, że ludzie, któ­rzy zde­cy­do­wa­li się nie szcze­pić, doko­na­li wybo­ru, muszą zaak­cep­to­wać kon­se­kwen­cje tych decy­zji, w tym utra­tę zatrud­nie­nia i ogra­ni­czo­ny dostęp do trans­por­tu i innych usług.

„To był ich wybór i nikt nigdy nie zamie­rzał niko­go zmu­szać do robie­nia cze­goś, cze­go nie chce robić” – powie­dział pre­mier w wywia­dzie dla pro­gra­mu CBC Radio The House w sobotę.

reklama

„Ale są kon­se­kwen­cje, gdy tego nie zro­bisz. Nie możesz nara­żać na ryzy­ko swo­ich współ­pra­cow­ni­ków. Nie możesz nara­żać na ryzy­ko ludzi sie­dzą­cych obok cie­bie w samo­lo­cie” – powie­dział Tru­de­au przed wyjaz­dem na mię­dzy­na­ro­do­we szczy­ty w Afry­ce i w Europie.

całość tutaj