Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się bar­dzo spe­cjal­ny dzień dla wszyst­kich klien­tów Doma­tor Team.
Jest nim loso­wa­nie Mer­ce­de­sa kla­sy B250 ufun­do­wa­ne­go przez Mać­ka Cza­pliń­skie­go i Real­ty Exe­cu­ti­ves Doma­tor w skła­dzie Kasia i Agniesz­ka Cza­pliń­ski, Anna Koba, Doro­ta Sza­po­wa­łow, Iwo­na Nowysz i Mar­le­na Walow­ska. Będzie to już 19-sta edy­cja loso­wa­nia samo­cho­du w któ­rą jestem zaan­ga­żo­wa­ny. Pierw­sza edy­cja mia­ła miej­sce w 1995 roku w gościn­nej Restau­ra­cji Fre­ga­ta, któ­ra przez wie­le lat poma­ga­ła nam w orga­ni­za­cji tego spe­cjal­ne­go wyda­rze­nia. Tego­rocz­na edy­cja będzie mia­ła miej­sce w Cen­trum Jana Paw­ła II już po raz czwar­ty i w tym roku odbę­dzie się ta wspa­nia­ła impre­za 31 Maja – począ­tek o godzi­nie 19:00.

Zapro­sze­nia dla wszyst­kich kwa­li­fi­ku­ją­cych się uczest­ni­ków zosta­ły już wysła­ne i tyl­ko od Cana­da Post zale­ży jak szyb­ko dotrą one do zain­te­re­so­wa­nych. Do loso­wa­nia kwa­li­fi­ku­ją się wszy­scy klien­ci Doma­tor Team, któ­rzy pomię­dzy ostat­nim loso­wa­niem a obec­nym doko­na­li zaku­pu lub sprze­da­ży nie­ru­cho­mo­ści i trans­ak­cja “zamknie się” do 31 Lip­ca 2019 roku.

Na każ­dą trans­ak­cję przy­pa­da jeden los, czy­li jak ktoś kupił i sprze­dał ma dwa losy i dwie szan­se wygra­nia. Wszyst­kie trans­ak­cje takie jak zakup miesz­kań z pla­nów, któ­re mają prze­wi­dy­wa­ne zamknię­cia znacz­nie póź­niej, będą bra­ły udział w następ­nych edy­cjach loso­wa­nia Mer­ce­de­sa. Rów­nież trans­ak­cje doty­czą­ce wynaj­mo­wa­nia nie bio­rą udzia­łu w losowaniu.

Reklama

Loso­wa­nie Mer­ce­de­sa od Doma­tor Team ma cha­rak­ter uro­czy­ste­go obia­du połą­czo­ne­go z wystę­pa­mi arty­stów no i oczy­wi­ście loso­wa­nia. By brać udział w loso­wa­niu, każ­dy kwa­li­fi­ku­ją­cy los musi być wrzu­co­ny do bęb­na losu­ją­ce­go oso­bi­ście przez naszych klien­tów albo jeśli nie mogą oni przy­być na loso­wa­nie – przez ich wyde­le­go­wa­nych przed­sta­wi­cie­li. Czy­li by brać udział w loso­wa­niu war­to przyjść na impre­zę. Każ­dy uczest­nik loso­wa­nia oso­bi­ście będzie wrzu­cał losy do “maszy­ny losu­ja­cej” i wszyst­kie losy są umiesz­cza­ne w takich samych kap­suł­kach. Wrzu­ca­nie losów będzie mia­ło miej­sce od 19:00 do 19:45 – w tym cza­sie ser­wo­wa­ny jest obiad przy­go­to­wa­ny przez zna­ko­mi­te­go i popu­lar­ne­go mistrza kuli­nar­ne­go Pana Gro­ma­dę. Do obia­du będzie przy­gry­wa­ła “orkie­stra” Mar­ka Majew­skie­go a Kasia i ja będzie­my Pań­stwa zaba­wiać i przy­go­to­wy­wać “psy­chicz­nie” do losowania.Sam sys­tem loso­wa­nia został wymy­ślo­ny 24 lata temu przez Wojt­ka Gawen­dę z Kaba­re­tu Pod Bań­ką i ponie­waż jest abso­lut­nie trans­pa­rent­ny, sto­su­je­my go do dziś. Otóż kie­dy wszy­scy już wrzu­cą swo­je losy do maszy­ny losu­ją­cej (spóź­nial­skie losy nie będą bra­ły udział w loso­wa­niu), zaczy­na­my pierw­szy wstęp­ny etap loso­wa­nia. Pole­ga on na wylo­so­wa­niu 9 losów z całej puli losów. Nikt nie wie kto w tej gru­pie się zna­lazł i oczy­wi­ście każ­dy ma nadzie­ję, że jego los tam jest. Te 9 losów sta­no­wi gru­pę fina­ło­wą. Są one umiesz­cza­ne w spe­cjal­nym szkla­nym naczy­niu i są widocz­ne dla wszyst­kich obec­nych. Z tych to losów na zasa­dzie odwrot­nej kolej­no­ści zosta­nie wyło­nio­ny szczę­śli­wy posia­dacz nowe­go samo­cho­du. W prak­ty­ce prze­bie­ga to w taki spo­sób. Pierw­szy “odpa­da­ją­cy” los wycią­ga­ny jest przez jed­ne­go z zapro­szo­nych gości. Ci do któ­rych ten los nale­ży, otrzy­mu­ją nagro­dę pocie­sze­nia i następ­nie losu­ją następ­ny los, któ­ry też nie wygry­wa samo­cho­du. I tak jest do skut­ku, kie­dy w wazie pozo­sta­je ostat­ni los. Ten los nale­ży do zwy­cięz­ców. Głów­na nagro­da to oczy­wi­ście Mer­ce­des B250, ale naucze­ni doświad­cze­niem nasi klien­ci mają opcję wybra­nia (za dopła­tą) inne­go mode­lu samo­cho­du, któ­ry będzie naj­le­piej odpo­wia­dał potrze­bom rodzinnym.

Nasz Doma­tor Team przy­go­to­wu­je oczy­wi­ście nagro­dy dla pozo­sta­łych uczest­ni­ków gru­py fina­ło­wej. Jeśli, ktoś z czy­tel­ni­ków chciał­by dodat­ko­wo ufun­do­wać nagro­dy dla uczest­ni­ków tej impre­zy to oczy­wi­ście będzie­my bar­dzo wdzięcz­ni i zapro­si­my takie oso­by na naszą impre­zę i jeśli mają jakiś biz­nes – to w ramach podzię­ko­wa­nia może­my ten biz­nes zapromować.
Chciał­bym wszyst­kim naszym obec­nym i prze­szłym klien­tom podzię­ko­wać za współ­pra­cę i za lojal­ność. Dzię­ki Wam prze­ży­li­śmy wie­le wspa­nia­łych momen­tów i pozy­ska­li­śmy wie­lu wspa­nia­łych przy­ja­ciół. Aż trud­no poli­czyć na ile “House Wor­ming Par­ties” byli­śmy zapro­sze­ni. Ile uro­dzin i wesel mie­li­śmy oka­zję cele­bro­wać. Poczu­cie bli­sko­ści jest dla nas ogrom­nie waż­ne bo tu nie cho­dzi o to by szyb­ko zaro­bić “com­mis­sion” tu cho­dzi o coś znacz­nie więk­sze­go i bar­dziej długotrwałego.

Dzię­ku­ję w imie­niu swo­im, Agniesz­ki, Kasi i całe­go Doma­tor Team.