Bramp­ton zdo­był wię­cej punk­tów niż Mis­sis­sau­ga w dorocz­nym rapor­cie o „naj­lep­szych miej­scach do życia” w Kanadzie

Szó­ste i dzie­wią­te co do wiel­ko­ści mia­sto Kana­dy zna­la­zły się wśród naj­lep­szych miejsc do życia w dorocz­nym rapor­cie na temat jako­ści zamiesz­ka­nia —   RE / MAX.  Co cie­ka­we, wbrew potocz­nym mnie­ma­niom Bramp­ton zdo­by­ło wię­cej punk­tów, w więk­szej licz­bie kate­go­rii, niż Mississauga.

Inne mia­sta Onta­rio, któ­re w tym roku zna­la­zły się w pierw­szej pięt­na­st­ce, to: Toron­to, Hamil­ton, Otta­wa, Kit­che­ner-Water­loo i Londyn.

Raport punk­to­wał każ­de mia­sto na pod­sta­wie 11 kate­go­rii. Mis­sis­sau­ga uzy­ska­ła wyso­ką loka­tę w trzech z tych kate­go­rii — dostęp do moż­li­wo­ści zatrud­nie­nia, roz­wój gospo­dar­czy i wzrost licz­by lud­no­ści — jed­no­cze­śnie uzy­sku­jąc prze­cięt­ne oce­ny w pozo­sta­łych ośmiu.

REKLAMA

Bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne przez RE / MAX Bro­kers wyka­za­ły, że naj­lep­sze miej­sca do zamiesz­ka­nia w Mis­sis­sau­ga to Port Cre­dit, Stre­et­svil­le i Cook­svil­le, zali­cza­ne do trzech naj­lep­szych dziel­nic pod wzglę­dem dostę­pu do tere­nów zie­lo­nych i par­ków, cho­dze­nia pie­szo, skle­pów i restau­ra­cji oraz łatwo­ści poru­sza­nie się — trans­port publiczny

Bramp­ton wyprze­dzi­ło swo­je­go sąsia­da z regio­nu Peel zdo­by­wa­jąc wyso­kie oce­ny w sied­miu z 11 kate­go­rii i śred­nie w pozo­sta­łych czterech.

Raport uzna­je Hear­tla­ke, San­drin­gham i Flet­chers Meadow za trzy naj­lep­sze dziel­ni­ce w mieście.

Podob­nie jak Mis­sis­sau­ga, Bramp­ton zdo­by­ło wyso­ką pod wzglę­dem moż­li­wo­ści zna­le­zie­nia zatrud­nie­nia, roz­wo­ju gospo­dar­cze­go i wzro­stu popu­la­cji. A tak­że wyso­kie noty za komu­ni­ka­cję publicz­ną, dostęp do tere­nów zie­lo­nych i par­ków, dużych i małych skle­pów deta­licz­nych oraz roz­wi­nię­tą sieć ście­żek rowerowych.

Cały raport dostęp­ny jest tutaj

Best Pla­ces to Live: Cana­da Live­abi­li­ty Report