Jak poin­for­mo­wa­ło w nie­dzie­lę biu­ro pra­so­we pol­skie­go MSZ

wizy­ta izra­el­skiej dele­ga­cji ds. resty­tu­cji mie­nia zosta­ła odwołana:
[yop_poll id=“3”]


Komu­ni­kat MSZ
W nawią­za­niu do publi­ka­cji medial­nych MSZ pra­gnie zde­men­to­wać, że 13 bm. zło­ży wizy­tę w War­sza­wie izra­el­ska dele­ga­cja na cze­le z panem Avi Cohen ‑Sca­li, dyrek­to­rem gene­ral­nym Mini­ster­stwa Rów­no­ści Społecznej.

W związ­ku z doko­na­ną w ostat­niej chwi­li przez stro­nę izra­el­ską zmia­ną skła­du dele­ga­cji, któ­ra mogła suge­ro­wać, że roz­mo­wy mia­ły­by kon­cen­tro­wać się na kwe­stiach resty­tu­cji mie­nia, stro­na pol­ska pod­ję­ła decy­zję o odwo­ła­niu wizy­ty izra­el­skich urzędników.

Biu­ro Rzecz­ni­ka Prasowego
Mini­ster­stwo Spraw Zagranicznych


Wcze­śniej w nie­dzie­lę por­tal  13news.co.il infor­mo­wał, że izra­el­ska dele­ga­cja jedzie do Pol­ski by oma­wiać spra­wę zwro­tu tzw mie­nia pożydowskiego:

Przed­sta­wi­cie­le Mini­ster­stwa Rów­no­ści Spo­łecz­nej spo­tka­ją się z wyż­szy­mi urzęd­ni­ka­mi pol­skie­go rzą­du. Reagu­jąc na oświad­cze­nie pre­mie­ra RP Mora­wiec­kie­go, że „to Pol­ska zasłu­gu­je na odszko­do­wa­nie”. Mini­ster Gam­liel powie­dział: „Wal­ka o pra­wa oca­la­łych z Holo­kau­stu jest naszym impe­ra­ty­wem moralnym”.

Dele­ga­cja Mini­ster­stwa ds. Rów­no­ści Spo­łecz­nej, na cze­le z dyrek­to­rem gene­ral­nym mini­ster­stwa Avi Cohen-Ska­li, już jutro uda się na serię spo­tkań z wyż­szy­mi ran­gą urzęd­ni­ka­mi pol­skie­go rzą­du, by roz­ma­wiać na temat zwro­tu żydow­skiej wła­sno­ści z cza­sów Holokaustu.

Roz­mo­wy dele­ga­cji — jak pisze 13news.co.il — toczyć się będą  “w cie­niu week­en­do­wych demon­stra­cji skraj­nie pra­wi­co­wych dzia­ła­czy wzy­wa­ją­cych pol­ski rząd do nie wdra­ża­nia wnio­sków o zwrot mie­nia żydow­skie­go. Pro­te­stu­ją­cy demon­stro­wa­li prze­ciw­ko usta­wie zatwier­dzo­nej przez Kon­gres USA w ubie­głym roku, zna­nej jako „Usta­wa 447”, w któ­rej Depar­ta­ment Sta­nu zobo­wią­zał się do moni­to­ro­wa­nia resty­tu­cji mie­nia poży­dow­skie­go w kil­ku­dzie­się­ciu kra­jach, głów­nie w Polsce”.

Kwe­stia wła­sno­ści żydow­skiej zna­la­zła się na pierw­szym miej­scu pol­skiej deba­ty poli­tycz­nej, w związ­ku z wybo­ra­mi do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go, któ­re odbę­dą się pod koniec mie­sią­ca i wybo­ra­mi powszech­ny­mi za kil­ka miesięcy. 

Mini­ster Gam­liel powie­dział, że „rząd Izra­ela uwa­ża przy­wró­ce­nie wła­sno­ści żydow­skiej i pro­mo­wa­nie praw oca­la­łych z Holo­kau­stu za moral­ny impe­ra­tyw pań­stwa żydow­skie­go, a żaden czyn­nik poli­tycz­ny lub anty­se­mic­ki nie powstrzy­ma nas przed wypeł­nie­niem tego waż­ne­go naka­zu. Czas nagli i musi­my dzia­łać ener­gicz­niej, zanim będzie za późno”.

W zeszłym tygo­dniu Mora­wiec­ki ogło­sił, że Pol­ska nie zre­kom­pen­su­je utra­ty mie­nia z cza­sów II woj­ny świa­to­wej. Sądzi się, że sło­wa Mora­wiec­kie­go odno­szą się głów­nie do Żydów, potom­ków tych, któ­rych wła­sność zosta­ła utra­co­na pod­czas Holokaustu.

Mora­wiec­ki napi­sał w ofi­cjal­nym oświad­cze­niu, że „Pola­cy w Pol­sce byli głów­ny­mi ofia­ra­mi wojny”.

Tłem oświad­cze­nia jest oży­wio­na deba­ta, któ­ra mia­ła miej­sce w ostat­nich tygo­dniach w Pol­sce, wokół „usta­wy 447”. Nacjo­na­li­ści w Pol­sce pró­bu­ją zapo­biec tym rosz­cze­niom majątkowym.

Ponad­to pod koniec ubie­głe­go tygo­dnia w War­sza­wie został zło­żo­ny pro­jekt usta­wy w imie­niu par­tii pra­wi­co­wej opo­zy­cji Kukiz 15, któ­rej celem jest zapo­bie­że­nie zre­kom­pen­so­wa­niu  wła­sność bez spad­ko­bier­ców. Mora­wic­ki i jego par­tia sprze­ci­wi­li się jed­nak tej ustawie.

Sta­no­wi­sko Mora­wiec­kie­go,  twier­dzi nasze źró­dło w Pol­sce, nie pole­ga na uchwa­la­niu żad­nych nowych ustaw w tej spra­wie, ale po pro­stu nie akcep­to­wa­niu tych rosz­czeń mająt­ko­wych. Mora­vit­sky dodał jed­nak, że nie doty­czy to rosz­czeń mająt­ko­wych w ramach postę­po­wa­nia pry­wat­ne­go — dono­si 13news.co.il