Nie­dziel­ny “Sun­day Star” — naj­więk­sza gaze­ta w Kana­dzie o zde­cy­do­wa­nie lewi­co­wym obli­czu zamiesz­cza agen­cyj­ny prze­druk z Blo­om­ber­ga autor­stwa Mar­ka Strze­lec­kie­go i Kon­ra­da Kra­su­skie­go, gdzie Pola­ków pro­te­stu­ją­cych w War­sza­wie w sobo­tę 11 maja 2019 roku prze­ciw­ko pró­bie wyłu­dze­nia tzw. mie­nia bez­dzie­dzicz­ne­go, czy­li bez spad­ko­bier­ców, nazy­wa się “nacjo­na­li­sta­mi”, a w tek­ście nie mówi w ani  jed­nym zda­niu o isto­cie pro­ble­mu. Kłam­li­wie przed­sta­wia się sytu­ację, jako­by Pol­ska nie chcia­ła zwró­cić zna­cjo­na­li­zo­wa­ne­go mie­nia, pod­czas gdy zwró­ci­ła nie tyl­ko wła­sność gmin żydow­skich, ale rów­nież wła­sność poszcze­gól­nych wła­ści­cie­li — Żydów.
[yop_poll id=“3”]
Pol­skie pro­te­sty doty­czy­ły żądań wypła­ce­nia odszko­do­wań osza­co­wa­nych na zasa­dzie “ple­mien­nej” i sprzecz­nej z pra­wem, o czym nie dowie­my się z tekstu.

(dzię­ku­je­my p. Krzysz­to­fo­wi za nade­sła­nie ska­nu) (ak)REKLAMA