The Weather Network opu­bli­ko­wa­ło pro­gno­zę dłu­go­ter­mi­no­wą na lato. Głów­ny mete­oro­log agen­cji pogo­do­wej, Chris Scott, mówi, że lato 2019 nie przej­dzie do histo­rii jako wyjąt­ko­wo upal­ne, przy­naj­mniej poza Kolum­bią Bry­tyj­ską, gdzie ma być rze­czy­wi­ście cie­plej i bar­dziej sucho niż zwy­kle. Z tego powo­du w pro­win­cji zagro­że­nie poża­ra­mi lasów będzie wyso­kie. Miesz­kań­cy miast powin­ni liczyć się z moż­li­wo­ścią wpro­wa­dze­nia przez lokal­ne wła­dze ogra­ni­czeń w uży­wa­niu wody.

Dalej na wschód, na Pre­riach, opa­dy mogą być nie­co niż­sze od śred­nich, ale rol­ni­cy nie powin­ni się oba­wiać suszy. W Alber­cie pogo­da ma być zmien­na – raz słoń­ce, raz deszcz. Będzie jak latem, z burza­mi i gra­dem. W Mani­to­bie i Saskat­che­wan tem­pe­ra­tu­ry będą niż­sze od śred­nich, nato­miast sumy opa­dów – przeciętne.

W pół­noc­nym Onta­rio i pół­noc­nym Quebe­cu lato będzie chłod­ne, z kolei w połu­dnio­wych czę­ściach obu pro­win­cji – „pra­wie nor­mal­ne”. Miesz­kań­cy tej czę­ści Kana­dy mogą ode­tchnąć z ulgą – zeszło­rocz­ne upa­ły się nie powtó­rzą. Ozna­cza to też zwięk­szo­ne opa­dy, tak że wzro­śnie ryzy­ko powodzi.

reklama

Na pogo­dę w pro­win­cjach atlan­tyc­kich będzie wpły­wać wil­got­ne powie­trze napły­wa­ją­ce znad Wiel­kich Jezior. Tem­pe­ra­tu­ry mogą być nie­co niż­sze od śred­nich z ubie­głych lat. Upa­łów nie nale­ży spo­dzie­wać się w czerwcu.

Mówiąc o pół­no­cy kra­ju, Scott pod­kre­ślił, że warun­ki będą sprzy­jać poża­rom lasów. Ogień będzie­my widzieć czę­ściej niż zwy­kle, zwłasz­cza na zachód od Yel­lowk­ni­fe, i dalej na Jukonie.