Kana­da może dzia­łać jak magnes na podróż­ni­ków poszu­ku­ją­cych kon­tak­tu z nie­ska­la­ną przy­ro­dą, ale nie­któ­rzy orga­ni­za­to­rzy wypo­czyn­ku skar­żą się, że kraj wie­le tra­ci na sku­tek róż­nic w prze­pi­sach ubez­pie­cze­nio­wych w poszcze­gól­nych pro­win­cjach. Jared Nusi­noff, zało­ży­ciel Out Here Cana­da, ma w swo­jej ofer­cie atrak­cje z Onta­rio i pro­win­cji atlan­tyc­kich. W każ­dej pro­win­cji tury­sty­ką zaj­mu­je się inna agen­cja i każ­da usta­la swo­je zasa­dy. Pro­blem sta­no­wią kosz­ty ubez­pie­czeń w przy­pad­ku grup powy­żej 12 osób. Staw­ki ubez­pie­cze­nia OC ope­ra­to­ra w Onta­rio są osiem razy wyż­sze niż w innych prowincjach.

Onta­ryj­scy ope­ra­to­rzy wycie­czek i fir­my wynaj­mu­ją­ce auto­bu­sy doma­ga­ją się od rzą­du pro­win­cji wpro­wa­dze­nia zmian w prze­pi­sach. Tłu­ma­czą, że obec­ne prze­pi­sy hamu­ją roz­wój tury­sty­ki i unie­moż­li­wia­ją two­rze­nie nowych miejsc pra­cy w sek­to­rze turystycznym.


Pro­win­cyj­ny mini­ster tury­sty­ki Micha­el Tibol­lo nie komen­to­wał spra­wy. Mini­ster fede­ral­na Mela­nie Joly powie­dzia­ła z kolei, że ubez­pie­cze­nia to tyl­ko jeden z pro­ble­mów wymie­nio­nych w nowej fede­ral­nej stra­te­gii. Joly zauwa­ża, że wdra­ża­jąc stra­te­gię, moż­na by do 2030 roku zwięk­szyć zatrud­nie­nie w tury­sty­ce o 180 000 osób. Pod­sta­wo­we pro­ble­my wymie­nio­ne w doku­men­cie to sezo­no­wość i nad­mier­na kon­cen­tra­cja w nie­któ­rych regio­nach kra­ju, a tak­że kosz­ty trans­por­tu, infra­struk­tu­ra i brak pry­wat­nych inwestycji.

Reklama

Pani mini­ster przy­po­mnia­ła, że tury­sty­ka nale­ży do prio­ry­te­tów rzą­du. “Cana­dian Expe­rien­ce Fund”, na któ­ry rząd prze­zna­czył 58,2 milio­na dola­rów, ma słu­żyć roz­wo­jo­wi nowych atrak­cji tury­stycz­nych na tere­nach wiej­skich i odle­głych, tury­sty­ki zimo­wej, atrak­cji kuli­nar­nych, zwią­za­nych z India­na­mi oraz poka­zu­ją­cych kana­dyj­ską “inklu­zyw­ność” w odnie­sie­niu do osób LGBTQ.