W 2021 roku poże­gna­my się z pla­sti­ko­wy­mi jed­no­ra­zów­ka­mi, zarze­ka się rząd fede­ral­ny. Rur­ki do picia, patycz­ki kosme­tycz­ne, jed­no­ra­zo­we sztuć­ce, tale­rze, paty­ki do balo­nów mają być abso­lut­nie zaka­za­ne, poda­ją źró­dła rzą­do­we. Lista zaka­za­nych pla­sti­ków ma bazo­wać na mode­lu euro­pej­skim przy­ję­tym w mar­cu. Euro­pej­ski zakaz doty­czy też two­rzyw oxo-degra­do­wal­nych, czy­li zawie­ra­ją­cych dodat­ki, któ­re przy­spie­sza­ją roz­pad na coraz mniej­sze czę­ści, któ­re jed­nak pozo­sta­ją w śro­do­wi­sku, a tak­że pojem­ni­ków i kub­ków z polistyrenu.

Z rapor­tu przy­go­to­wa­ne­go na począt­ku roku przez Delo­it­te i Che­mIn­fo Servi­ces na zle­ce­nie Envi­ron­ment and Cli­ma­te Chan­ge Cana­da wyni­ka, że tyl­ko 9 proc. two­rzyw sztucz­nych jest pod­da­wa­nych recy­klin­go­wi w Kana­dzie. 87 proc. lądu­je na wysy­pi­skach śmie­ci. Każ­de­go dnia Kana­dyj­czy­cy wyrzu­ca­ją ponad 34 milio­ny toreb pla­sti­ko­wych, któ­rych czas roz­kła­du wyno­si 1000 lat.

W latach 2012–17 sek­tor pro­duk­cji two­rzyw sztucz­nych zna­lazł się w czo­łów­ce naj­szyb­ciej roz­wi­ja­ją­cych się gałę­zi prze­my­słu. W ostat­nim roku sprze­daż wynio­sła 35 miliar­dów dola­rów. Sek­tor zatrud­nia 93 000 osób, głów­nie w Onta­rio, Quebe­cu i Alber­cie. Z dru­giej stro­ny dochód z recy­klin­gu pla­sti­ku wyno­si 350 milio­nów dola­rów. Recy­klin­giem zaj­mu­je się kil­ka­na­ście przed­się­biorstw, któ­re zatrud­nia­ją oko­ło 500 osób.

Reklama