Lecze­nie homo­sek­su­ali­zmu prze­stęp­stwem kryminalnym?!

Otta­wa ana­li­zu­je moż­li­wość nowe­li­za­cji kodek­su kar­ne­go w celu powstrzy­ma­nia „hanieb­nej” tera­pii kon­wer­syj­nej. Libe­ral­ny rząd  „zobo­wią­zu­je się zro­bić wszyst­ko, co w jego gestii”, aby powstrzy­mać prak­ty­kę  Rząd fede­ral­ny wzy­wa rzą­dy pro­win­cji do powstrzy­ma­nia tera­pii kon­wer­syj­nej i przy­go­to­wu­je zmia­ny w kodek­sie kar­nym blo­ku­ją­ce ją.

Tera­pia kon­wer­sji — któ­rej sprze­ci­wia się Kana­dyj­skie Towa­rzy­stwo Psy­cho­lo­gicz­ne — sta­ra się przy­wró­cić bio­lo­gicz­nie zgod­ną orien­ta­cję sek­su­al­ną, toż­sa­mość płcio­wą poprzez porad­nic­two, leki lub odwo­ła­nie się do prze­ko­nań religijnych.

Akty­wi­ści LGBTQ twier­dzą, że tera­pia kon­wer­syj­na czę­sto odby­wa się nie­for­mal­nie w kościo­łach i ma cha­rak­ter indy­wi­du­al­ny. Nie jest jasne, jak powszech­na jest w Kanadzie.

Zmia­ny praw­ne pozba­wia­ły­by licen­cji pla­ców­ki, jeśli wyko­nu­ją tera­pię kon­wer­sji, zaś oso­by, któ­re przy­ła­pa­no na rekla­mo­wa­niu lub ofe­ro­wa­niu usłu­gi nie­let­nim, mogły­by zostać uka­ra­ne grzyw­ną w wyso­ko­ści 10 000 dolarów.

Nie­któ­re pro­win­cje, jak Onta­rio, wpro­wa­dzi­ły już zakaz tera­pii kon­wer­syj­nej dla nie­let­nich — regu­la­cja usług medycz­nych leży w gestii pro­win­cji — ale rząd fede­ral­ny roz­wa­ża teraz nowe­li­za­cję kodek­su kar­ne­go w celu „lep­sze­go zapo­bie­ga­nia, kara­nia i powstrzy­my­wa­nia tej zdys­kre­dy­to­wa­nej i nie­bez­piecz­nej praktyki”.

 

Kana­da nie ma kra­jo­we­go zaka­zu tera­pii kon­wer­syj­nej, ale Onta­rio, Mani­to­ba, Nowa Szko­cja i Wyspa Księ­cia Edwar­da mają ogra­ni­cze­nia doty­czą­ce praktyki.

W 2012 r. Świa­to­wa Orga­ni­za­cja Zdro­wia wyda­ła oświad­cze­nie stwier­dza­ją­ce, że tera­pia kon­wer­syj­na sta­no­wi „poważ­ne zagro­że­nie dla zdro­wia i praw człowieka”.