Za spra­wą nowych tech­no­lo­gii nastę­pu­je demo­kra­ty­za­cja prze­stęp­czo­ści. Do tej pory miesz­kań­cy ele­ganc­kich, naj­droż­szych dziel­nic Toron­to nie wie­dzie­li co to ulicz­na prze­stęp­czość czy też strze­la­ni­na we wcze­snych godzi­nach ran­nych. Tym­cza­sem zda­rza się że wła­ści­cie­le bar­dzo dro­gich pose­sji takich jak przy 37 Bri­dle Path wynaj­mu­ją swo­je domy przez AirBnB. Dom, o któ­rym mowa, jest wynaj­mo­wa­ny za 2000 dol. dzien­nie  od 2 lat. Jego wła­ści­ciel miesz­ka za gra­ni­cą, a pose­sja od 2 lat jest miej­scem gło­śnych przy­jęć i awan­tur.  Tam wła­śnie w minio­ny week­end został ran­ny mło­dy człowiek.

Bri­dle Path to naj­lep­sza część mia­sta — nie ma w Toron­to bar­dziej ele­ganc­kie­go adresu.

Przez minio­ne dwa lata przy  37 The Bri­dle Path odby­wa­ła się impre­za po imprezie.

Ta, odby­wa­ją­ca się w nie­dzie­lę w minio­ny dłu­gi week­end zakoń­czy­ła się wcze­snym ran­kiem. Prze­rwa­ły ją sygna­ły kare­tek pogo­to­wia i dzie­siąt­ki poli­cjan­tów z 33. Komisariatu

„Od 56 lat miesz­kam na tej uli­cy nigdy nie widzia­łem strze­la­ni­ny ani poważ­nych prze­stępstw w oko­li­cy” — mówił dzien­ni­ka­rzom 88 let­ni Richard Hogarth.

W oko­li­cy ma domy wie­lu naj­bo­gat­szych ludzi w Kana­dzie, a zale­d­wie kil­ka­set metrów alej budu­je rezy­den­cję  rap­per Drake

Sąsie­dzi skar­żą się na hałas i ruch trwa­ją­cy dzień i noc.

W tym przy­pad­ku strza­ły roz­le­gły się o 6 rano

Poli­cja twier­dzi, że w domu prze­by­wa­ło od 20 do 30 osób, ale sąsie­dzi opo­wia­da­ją o 100 — w tym wie­le ską­po ubra­nych mło­dych kobiet, któ­re następ­nie  przez kil­ka godzin po strze­la­ni­nie ocze­ki­wa­ły na podwiezienie.

Sąsie­dzi uwa­ża­ją, że w ich dziel­ni­cy powi­nien obo­wią­zy­wać zakaz wysta­wia­nia na AirBnB domów.

 

Odpo­wied­nie dzia­ła­nia obie­cał bur­mistrz Toron­to John Tory