Andrew Sche­er obie­cu­je kana­dyj­skim rodzi­nom oszczęd­no­ści rzę­du 850 dola­rów rocz­nie dzię­ki wpro­wa­dze­niu Uni­ver­sal Tax Cut, któ­ry w naj­więk­szym stop­niu obni­ży poda­tek docho­do­wy pła­co­ny przez tych, któ­rzy zara­bia­ją naj­mniej. Sche­er zazna­cza, że obniż­ka będzie doty­czyć wszyst­kich, ale nie wszy­scy zyska­ją tyle samo.

Z Uni­ver­sal Tax Cut staw­ka podat­ko­wa przy zarob­kach poni­żej 47 630 dol. będzie obni­żo­na z 15 do 13,75 proc. W ten spo­sób poje­dyn­cza oso­ba zaosz­czę­dzi nawet 440 dol. Jeśli gospo­dar­stwo domo­we two­rzą dwie oso­by o podob­nych zarob­kach, w kie­sze­ni zosta­je im ponad 850 dol. rocznie.

Lider kon­ser­wa­ty­stów zauwa­żył, że obec­nie prze­cięt­na rodzi­na z kla­sy śred­niej „dzię­ki poli­ty­ce Tru­de­au” pła­ci o 800 dol. podat­ków wię­cej niż przed doj­ściem libe­ra­łów do władzy.

Reklama

Poza uni­wer­sal­ną obniż­ką podat­ku kon­ser­wa­ty­ści obie­cu­ją likwi­da­cję podat­ku węglo­we­go wpro­wa­dzo­ne­go przez obec­ny rząd, znie­sie­nie GST na ogrze­wa­nie domu (prze­cięt­ne gospo­dar­stwo domo­we ma na tym zaosz­czę­dzić 107 dol.), znie­sie­nie podat­ku od wszel­kie­go rodza­ju zasił­ków macie­rzyń­skich (nowi rodzi­ce zaosz­czę­dzą w ten spo­sób do 4000 dol.), wpro­wa­dze­nie Gre­en Public Trans­it Tax Credit.