Zarys pro­gra­mu:

 • Poma­ga kwa­li­fi­ku­ją­cym się kup­com w obni­że­niu mie­sięcz­nych opłat kre­dy­to­wych poprzez zmniej­sze­nie kwo­ty zacią­ga­ne­go kredytu.

 • Kry­te­ria kwa­li­fi­ku­ją­ce do sko­rzy­sta­nia z programu:

  Reklama
  • Kupu­ją­cy musi posia­dać mini­mal­ny wyma­ga­ny wkład własny.

  • Zarob­ki kupu­ją­ce­go lub kupu­ją­cych (w przy­pad­ku osób w związ­ku partnerskim/małżeństw) nie mogą prze­kra­czać $120,000 brut­to rocznie.

  • Kwo­ta pożycz­ki nie może prze­kra­czać czte­ro­krot­no­ści wyka­za­nych dochodów.

 • Oso­by któ­re speł­nia­ją powyż­sze kry­te­ria, mogą sta­rać się o 5‑cio lub 10-cio % dopła­tę do wkła­du wła­sne­go od kana­dyj­skie­go Rządu. 

 • Istot­ną cechą tego pro­gra­mu jest to, że kupu­ją­cy dzie­li się zyskami/stratami z tytu­łu wzrostu/spadku war­to­ści nie­ru­cho­mo­ści, jeśli w przy­szło­ści zde­cy­du­je się na jej sprzedaż.

 • Pro­gram wcho­dzi w życie 2 wrze­śnia 2019 r. (Sep­tem­ber 2, 2019).
  Jest to prze­wi­dy­wa­na data roz­po­czę­cia przyj­mo­wa­nia wnio­sków, a pierw­sze fina­li­za­cje trans­ak­cji kup­na-sprze­da­ży nie­ru­cho­mo­ści nastą­pią 1 listo­pa­da, 2019 r. (Novem­ber 1, 2019)


Jak to dzia­ła w praktyce?

Pro­gram umoż­li­wia oso­bom kupu­ją­cym nie­ru­cho­mość po raz pierw­szy w obni­że­niu mie­sięcz­nej raty kre­dy­tu hipo­tecz­ne­go bez potrze­by zwięk­sza­nia wkła­du wła­sne­go. Zachę­ta (kwo­ta uży­czo­na przez rząd) nie jest opro­cen­to­wa­na i nie wyma­ga regu­lar­nej spłaty. 

Rząd Kana­dy oferuje:

1) 5% dla kwa­li­fi­ku­ją­cych się osób na zakup miesz­ka­nia z ryn­ku wtór­ne­go (re-sale home).

2) 5% lub 10% dla kwa­li­fi­ku­ją­cych się osób na zakup miesz­ka­nia z ryn­ku pier­wot­ne­go (new construction).

Czy moż­na pie­nią­dze oddać wcze­śniej? Co jeśli chcę sprze­dać nieruchomość?

Oso­by, któ­re par­ty­cy­pu­ją w pro­gra­mie mogą spła­cić kwo­tę uży­czo­ną przez Rząd kie­dy­kol­wiek, bez kar za wcze­śniej­szą spła­tę. Czas na cał­ko­wi­tą spła­tę uży­czo­nych środ­ków to 25 lat. Wyso­kość spła­ca­nej kwo­ty zale­żeć będzie od ryn­ko­wej war­to­ści nieruchomości
w momen­cie spłaty.

W przy­pad­ku sprze­da­ży nie­ru­cho­mo­ści, kwo­ta do spła­ty zale­żeć będzie od ceny sprzedaży.


Kil­ka przykładów: 

Przy­kład 1

25-let­nia Maria chce kupić nowe miesz­ka­nie za $400,000. Zaosz­czę­dzi­ła nie­ma­łą kwo­tę miesz­ka­jąc w domu rodzi­ców i odkła­da­jąc znacz­ną część zarobków.

Maria jest goto­wa prze­zna­czyć $20,000 (5% war­to­ści) z oszczęd­no­ści na kup­no swo­je­go pierw­sze­go mieszkania.

Według zasad pro­gra­mu ‚sha­red equ­ity mort­ga­ge’, Maria może zaapli­ko­wać o wsparcie
w wyso­ko­ści $40,000 (10% war­to­ści nie­ru­cho­mo­ści). Poprzez sko­rzy­sta­nie z zachę­ty ofe­ro­wa­nej przez Rząd Kana­dy, Maria obni­ży swo­ją mie­sięcz­ną ratę kre­dy­tu o $228,
lub $2,736 rocznie.

10 lat póź­niej, Maria sprze­da­je swo­je miesz­ka­nie za $420,000. Kwo­ta, któ­rą Maria będzie musia­ła zwrócić/spłacić Rzą­do­wi przy sprze­da­ży będzie wyli­czo­na jako 10% z $420,000, czy­li $42,000.

Przy­kład 2

Michał zara­bia rocz­nie $83,125.

W ramach pro­gra­mu Canada’s First-Time Home Buy­er Incen­ti­ve, Michał kupił nowy dom
w Bel­le­vil­le, Onta­rio o war­to­ści $350,000. Michał posia­dał oszczęd­no­ści na wkład własny
w wyso­ko­ści 5% war­to­ści nie­ru­cho­mo­ści, czy­li $17,500.

Michał otrzy­mał $35,000 w for­mie ‘sha­red equ­ity mort­ga­ge’, co sta­no­wi­ło 10% ceny nowo wybu­do­wa­ne­go domu. Dzię­ki temu, Michał obni­żył mie­sięcz­ną ratę kre­dy­tu o $200,
czy­li $2,401 rocznie.

Kil­ka lat póź­niej, Michał zde­cy­do­wał się sprze­dać swój dom, lecz jego war­tość spadła
do $320,000. Jeże­li dom Micha­ła sprze­da się za $320,000, Michał będzie musiał zwró­cić Rzą­do­wi w chwi­li sprze­da­ży 10% od tej war­to­ści, czy­li $32,000.

Dostęp­ne środ­ki w ramach pro­gra­mu: $1.25 miliar­da ($1.25 bil­lion) w cią­gu 3 lat. 

Kto może zaaplikować?

 • Oby­wa­te­le Kana­dy, oso­by z poby­tem sta­łym (per­ma­nent resi­dents), oraz osoby
  bez poby­tu sta­łe­go, któ­re mają pozwo­le­nie na pra­cę w Kanadzie.

 • Kre­dy­to­bior­cy nie mogą zara­biać wię­cej niż $120,000 brut­to rocz­nie. Jest to zależ­ne od wyma­gań docho­do­wych usta­lo­nych przez insty­tu­cje udzie­la­ją­ce pożyczek.

 • W przy­pad­ku osób w związ­ku partnerskim/małżeństw, łącz­ne zarob­ki nie mogą prze­kra­czać $120,000 brut­to rocznie.

 • Przy­naj­mniej jeden z kre­dy­to­bior­ców musi się kwa­li­fi­ko­wać jako ‘first-time home buy­er’, czy­li oso­ba kupu­ją­ca nie­ru­cho­mość po raz pierwszy.

Czy kwa­li­fi­ku­jesz się jako oso­ba kupu­ją­ca nie­ru­cho­mość po raz pierw­szy (first-time home buyer)? 

Kwa­li­fi­ku­jesz się, jeże­li speł­niasz jed­no z poniż­szych kryteriów:

 • Nigdy wcze­śniej nie kupiłeś/aś domu lub mieszkania.

 • Jesteś oso­bą, któ­ra prze­szła przez roz­wód, lub roz­pad związ­ku partnerskiego.

 • W ostat­nich 4 latach*, nie mieszkałeś/aś w domu lub miesz­ka­niu, będąc jego wła­ści­cie­lem lub któ­re­go Twój małżonek/partner był właścicielem.

*Waż­ne: Jak liczo­ny jest wspo­mnia­ny okres czte­rech 4 lat? 4‑letni okres zaczy­na się
1 stycz­nia czwar­te­go roku przed datą zamknię­cia trans­ak­cji kup­na domu. Okres 4 lat koń­czy się 31 dni przed dniem kup­na nie­ru­cho­mo­ści. Na przykład: 

 • Jeże­li kupiłeś/aś nie­ru­cho­mość w dniu 31 mar­ca, 2016, 4‑letni okres zaczy­na się
  1 stycz­nia, 2016 i koń­czy się 28 lute­go, 2020. W tym przy­pad­ku, od 1 mar­ca, 2020 – możesz sko­rzy­stać z pro­gra­mu ‘sha­red equ­ity mortgage’.

 • Jeże­li sprze­da­łeś dom/mieszkanie (w któ­rym miesz­ka­łeś) w 2014 roku, możesz kwa­li­fi­ko­wać się do pro­gra­mu ‘sha­red equ­ity mort­ga­ge’ w 2019 roku.

Jakie nie­ru­cho­mo­ści miesz­kal­ne się kwalifikują: 

 • Nowe budow­nic­two.

 • Nie­ru­cho­mo­ści z ryn­ku wtórnego.

 • Nowe i uży­wa­ne domy mobilne/modułowe.

Typy kwa­li­fi­ku­ją­cych się nie­ru­cho­mo­ści mieszkalnych**:

 • Dom wol­no­sto­ją­cy.

 • Dom typu ‘bliź­niak’.

 • Dom w kamienicy/budowie sze­re­go­wej (town-house).

 • Duplex (dom skła­da­ją­cy się z dwóch mieszkań).

 • Tri­plex (dom skła­da­ją­cy się z trzech mieszkań).

 • Four­plex (dom skła­da­ją­cy się z czte­rech mieszkań).

 • Miesz­ka­nie w blo­ku (con­do­mi­nium).

**Pro­gram obej­mu­je domy do mak­sy­mal­nie 4 miesz­kań. Nie­ru­cho­mość musi znaj­do­wać się na tere­nie Kana­dy i nada­wać się do cało­rocz­ne­go użytkowania. 

Źró­dło: https://www.placetocallhome.ca/fthbi/first-time-homebuyer-incentive

Tłu­ma­cze­nie: Radek Pindiur

Po wię­cej infor­ma­cji pro­szę o kontakt.