Amba­sa­da USA w Pol­sce infor­mu­je, że pod jej patro­na­tem zor­ga­ni­zo­wa­no Hac­ka­thon Anti­se­mi­tism czy­li hako­wa­nie inter­ne­tu w celu wal­ki z anty­se­mi­ty­zmem. W jury uczest­ni­czy­ła zastęp­ca atta­ché ds. kul­tu­ry Eli­za­beth Blu­men­thal. Hac­ka­thon zor­ga­ni­zo­wa­no w Muzeum Histo­rii Żydów Pol­skich POLIN .

Uczest­ni­cy współ­pra­co­wa­li w zespo­łach, “two­rząc roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne do wal­ki z anty­se­mi­ty­zmem, nie­to­le­ran­cją i mową nie­na­wi­ści”. Pro­jekt został zre­ali­zo­wa­ny przez Digi­tal Uni­ver­si­ty i Fun­da­cję Tik­ku­no­lo­gy przy wspar­ciu gran­tu amba­sa­dy USA.

Wyło­nio­no zwy­cię­ski zespół: “Pio­tra Hry­nie­wi­cza i Mariu­sza Rokic­kie­go (Bia­ły­stok), Josha Cha­ima (Izra­el) i Mag­da­le­ny Jaj­te (Niem­cy). Ich apli­ka­cja Haet Map, wyko­rzy­stu­je ucze­nie maszy­no­we do two­rze­nia inte­rak­tyw­nej mapy, któ­ra poka­zu­je w cza­sie rze­czy­wi­stym przy­pad­ki mowy nie­na­wi­ści, loka­li­za­cję postu i infor­ma­cje demo­gra­ficz­ne o gra­fi­ce. Poda­nie tych infor­ma­cji w łatwo dostęp­nym for­ma­cie pomo­że insty­tu­cjom rzą­do­wym, orga­ni­za­cjom poza­rzą­do­wym, edu­ka­to­rom i orga­nom ści­ga­nia w ich misji prze­ciw­dzia­ła­nia i eli­mi­no­wa­nia wszel­kich form nie­na­wi­ści. Ser­decz­ne gra­tu­la­cje dla zwy­cię­skiej dru­ży­ny i wszyst­kich pozo­sta­łych uczest­ni­ków!” — czy­ta­my na stro­nach por­ta­lu ambasady.

Reklama

Co cie­ka­we uczest­ni­cy repre­zen­tu­ję: Izra­el, Niem­cy oraz… Białystok 🙂