PYTANIA  DO  KANDYDATA

Pan W. Lizoń mimo że ma poglą­dy libe­ral­ne jest kan­dy­da­tem PC na posła. Zabie­ga o gło­sy Polo­nii z Mis­sis­sau­ga cho­ciaż na popar­cie nie zasłu­gu­je. Nie moż­na obie­cy­wać i nie speł­niać obiet­nic, a tak­że igno­ro­wać wybor­ców, a przed wybo­ra­mi pro­sić o poparcie.

Dwu­krot­nie w roz­mo­wie ze mną stwier­dził, że w Par­la­men­cie nikt nie wie za czym gło­su­je. Jaki jest więc powód ponow­ne­go ubie­ga­nia się o wybór do kana­dyj­skie­go Parlamentu?

Mam do Pana Lizo­nia kil­ka łatwych pytań i pro­sił­bym, aby na nie publicz­nie odpo­wie­dział, ponie­waż jako poseł usta­na­wiał pra­wo i znów chce to robić  Oto moje pytania;

1. Jaką odpra­wę i eme­ry­tu­rę otrzy­mu­je par­la­men­ta­rzy­sta odcho­dzą­cy na eme­ry­tu­rę w Kanadzie?

2. Jaka suma z tej kwo­ty jest wol­na od podatku?

3. Czy wg kana­dyj­skie­go pra­wa, wszy­scy są rów­ni wobec prawa?

4. Po ilu latach zasia­da­nia w kana­dyj­skim Par­la­men­cie poseł (posłan­ka) może przejść na eme­ry­tu­rę i w jakim wieku?

5. Jakie są pro­por­cje w wyso­ko­ści  eme­ry­tur-par­la­men­ta­rzy­sty i prze­cięt­ne­go Kana­dyj­czy­ka –Joh­na Smitha?

6. Czy John  Smith ma wpływ na wyso­kość eme­ry­tu­ry par­la­men­ta­rzy­sty i odwrotnie?

Chcę usły­szeć odpo­wie­dzi na te pyta­nia z ust czło­wie­ka, któ­ry two­rzył pra­wo. Wyda­je mi się, że odpo­wiedź na pyta­nie o powód star­tu w wybo­rach jest zawar­ta w odpo­wie­dziach na moje pytania.

Nie pytam dla­cze­go pro­si ponow­nie o popar­cie choć się nie spraw­dził, ani jako poseł ani jako Pre­zes KPK. Chy­ba jest mu wstyd za minio­ną kaden­cję w Par­la­men­cie i na sta­no­wi­sku Pre­ze­sa KPK.

Wybo­ry to dro­ga dwu­kie­run­ko­wa i obie stro­ny powin­ny o tym pamiętać.

Kana­dyj­ski wybor­ca — Sta­ni­sław Pietras

•••

Witam Sza­now­ną Redak­cję ‘Goń­ca’

Moje nazwi­sko Stan­ley Musiał. Prze­pra­szam, ale tym razem poczu­łem się zobli­go­wa­ny do napi­sa­nia kry­tycz­nej uwa­gi. Nie jest to wiel­ka spra­wa, ale tak jakoś razi i dener­wu­je mnie jako czy­tel­ni­ka… i na pew­no nie tyl­ko mnie.

Doty­czy inter­ne­to­wej stro­ny Wasze­go wyda­nia — w Sek­cji-Cate­go­ry: “Towa­rzy­sko-Matry­mo­nial­ne:  jak sami może­cie zoba­czyć tyl­ko nawet na 1szej stro­nie listy ogło­szeń — chy­ba 10, ten sam męż­czy­zna (star­szy pan) umie­ścił 3 swo­je ogło­sze­nia pod  tytu­łem: ‘Pan pozna Pania’ ‘Poznam Pania’ — swo­je ogło­sze­nia powta­rza co tydzień i dołą­cza albo swo­je zdję­cie, albo zamiast zdję­cia ‘logo kana­dyj­skie­go liścia klo­no­we­go’, pisze że z Kana­dy, a miesz­ka w Płocku.

Wiem że nie jeste­ście od tego, aby kon­tro­lo­wać kto, skąd umiesz­cza ogło­sze­nie… Ale czy to jest w porząd­ku, jak facet tak agre­syw­nie do znu­dze­nia co tydzień zaśmie­ca tę listę Ogło­szeń Towa­rzy­skich poważ­nej gaze­ty ‘Goniec’? W ten spo­sób ta stro­na się dewa­lu­uje, sta­je się dener­wu­ją­ca i przez to Czy­tel­ni­cy nie mogą jej trak­to­wać serio i odpowiedzialnie.

Dla­cze­go ktoś u Was w Redak­cji odpo­wie­dzial­ny za te ogło­sze­nia nie pro­wa­dzi cho­ciaż­by pod­sta­wo­wej, roz­sąd­nej kon­tro­li takiej lawi­ny nie­smacz­nych powta­rza­ją­cych się ogło­szeń czło­wie­ka z Płoc­ka — Pol­ska? Dla­cze­go na to pozwa­la­cie? Dla mnie jest kry­sta­licz­nie jasne że ten męż­czy­zna chce poznać raczej naiw­ną naszą rodacz­kę miesz­ka­ją­cą tutaj w nie­od­po­wie­dzial­nych zamia­rach. Nie przy­kła­daj­cie do tego ręki, proszę.

Taka sama spra­wa, tyl­ko w tro­chę mniej­szym roz­mia­rze doty­czy Pani z Onta­rio z oko­lic St.Catharines: Też 3 ogło­sze­nia w 1szych 10-ciu pod Tytu­łem: “Poznam męż­czy­znę… Szu­kam kogoś któ­ry wie cze­go chce..”. Ta autor­ka też chy­ba pogu­bi­ła się ‘cze­go sama chce’… i powta­rza bar­dzo czę­sto te same tre­ści ogło­szeń — może­cie sami spraw­dzić. To się dla mnie nazy­wa zaśmie­ca­nie tej sek­cji, a i gazety.

 

Zrób­cie z tym porzą­dek, bo nor­mal­ni czy­tel­ni­cy żyją­cy tutaj w Naszej Rodzi­nie Polo­nij­nej nie znaj­dą miej­sca na swo­je nor­mal­ne w potrze­bie Ogłoszenia.

Z powa­ża­niem, Wasz czy­tel­nik, Stan Musiał