“Miłość i miło­sier­dzie” — kana­dyj­ska pre­mie­ra fil­mu o s. Fau­sty­nie Kowalskiej

W pią­tek w sali para­fial­nej kościo­ła św. Mak­sy­mi­lia­na Kol­be w Mis­sis­sau­dze odby­ła się pre­mie­ra nowe­go fil­mu Micha­ła Kon­dra­ta Miłość i miło­sier­dzie o obja­wie­niach s. Fau­sty­ny. Pro­jek­cja połą­czo­na była ze spo­tka­niem z reży­se­rem oraz odtwór­czy­nią głów­nej roli.

bsh