KANADA i POLSKA są zain­te­re­so­wa­ne współpracą 

Reklama

Nasze mia­sto part­ner­skie Lublin w tym roku uro­czy­ście obcho­dzi­ło 450-lecie powsta­nia zjed­no­czo­ne­go pań­stwa Pol­sko-Litew­skie­go w Unii Lubel­skiej. Pań­stwo pol­skie i mia­sto Lublin  świę­to­wa­ły 230-let­nie ist­nie­nie tego naj­więk­sze­go pań­stwa w Euro­pie w tam­tych cza­sach. Tak więc Unia Lubel­ska sta­ła się pra­po­cząt­kiem Unii Euro­pej­skiej. Pol­ska jest od 2004 roku czę­ścią współ­cze­snej Unii Euro­pej­skiej i odgry­wa w niej coraz więk­szą rolę poli­tycz­ną oraz gospo­dar­czą. Jest więc dobrym part­ne­rem do współ­pra­cy dla państw nie tyl­ko w Euro­pie, ale na całym świe­cie, w tym dla Kana­dy, któ­ra pod­pi­sa­ła umo­wę z Unią Euro­pej­ską (CETA). 

Współ­pra­ca Pol­sko-Kana­dyj­ska była tema­tem dorocz­ne­go XXIV Pol­sko – Kana­dyj­skie­go Spo­tka­nia Biz­nes­me­nów i Pro­fe­sjo­na­li­stów, któ­re odby­ło się 22 listo­pa­da 2019, w Domu Pol­skim w Wind­sor. W wyda­rze­niu udział wzię­ło ponad sto osób, w tym kil­ku gości z Pol­ski wraz z Sena­to­rem Józe­fem Zają­cem na cze­le. Pre­zes Jerzy Baryc­ki otwo­rzył spo­tka­nie prze­ka­zu­jąc pozdro­wie­nia i gra­tu­la­cje wszyst­kim poli­ty­kom, któ­rzy zosta­li wybra­ni w nie­daw­nych wybo­rach zarów­no w Pol­sce jak i Kana­dzie. Dla Sena­to­ra Zają­ca jest to trze­cia kaden­cja spra­wo­wa­nia funk­cji sena­to­ra w okrę­gu Chełm, nato­miast dla nasze­go miej­sco­we­go posła fede­ral­ne­go Brian Mas­se już siód­ma, od 2002, w okrę­gu Wind­sor — West. Szcze­gól­nie waż­ny dla Polo­nii jest wybór nowe­go MP, Wind­sor – Tecum­seh, z par­tii rzą­dzą­cej, Irka Kuśmier­czy­ka, uro­dzo­ne­go w Kra­śni­ku, w Pol­sce. Z kolei z par­tii opo­zy­cyj­nej mamy nowe­go posła Chris Lewis z Essex. A zatem, Hrab­stwo Wind­sor-Essex jest repre­zen­to­wa­ne fede­ral­nie przez trzy naj­więk­sze par­tie, co z pew­no­ścią przy­nie­sie korzy­ści dla nasze­go regio­nu oraz dla nasze­go Sto­wa­rzy­sze­nia, któ­re współ­pra­cu­je ze wszyst­ki­mi par­tia­mi poli­tycz­ny­mi w Kana­dzie i w Polsce. 

Sło­wa uzna­nia prze­ka­za­li zapro­sze­ni goście hono­ro­wi w nastę­pu­ją­cej kolej­no­ści: Amba­sa­dę RP w Otta­wie repre­zen­to­wał Kie­row­nik Wydzia­łu Poli­tycz­no – Eko­no­micz­ne­go, Miko­łaj A. Cho­le­wicz,  Posło­wie Fede­ral­ni, Mas­se i Lewis, Poseł Pro­win­cjo­nal­ny, Per­cy Hat­field, Wind­sor — Tecum­sech, Rad­ny, Ed Sle­iman, mia­sto Wind­sor, Sekre­tarz Gena­ral­ny, Domi­nik Roszak, ZG Kon­gres Polo­nii Kana­dyj­skiej oraz Wice­pre­zes, Bar­ba­ra Leme­cha, Kon­gres Polo­nii Ame­ry­kań­skiej, oddział Michi­gan, USA. Mów­cy pod­kre­śla­li aktyw­ną współ­pra­cę oraz zna­czą­ce osią­gnię­cia nasze­go Sto­wa­rzy­sze­nia, któ­re wzbo­ga­ca śro­do­wi­sko polo­nij­ne i kana­dyj­skie na szcze­blu miej­skim, pro­win­cjo­nal­nym, a tak­że  kra­jo­wym: w Kana­dzie i Polsce. 

Naj­now­sze sta­ty­sty­ki gospo­dar­cze poda­ją, że Pol­ska jest jed­nym z naj­bar­dziej atrak­cyj­nych państw do inwe­sto­wa­nia na świe­cie, zaś Kana­da ma impo­nu­ją­ce osią­gnię­cia gospo­dar­cze i jest jed­nym z naj­le­piej pro­spe­ru­ją­cych państw na świe­cie. Głów­nym mów­cą wie­czo­ru był Pro­fe­sor Józef Zając, któ­ry w swo­im wystą­pie­niu przed­sta­wił zna­czą­ce osią­gnię­cia i pla­ny roz­wo­ju zie­mi chełm­skiej. Zachę­cał do two­rze­nia biz­ne­sów w Pol­sce i w Cheł­mie, gdzie jest wyjąt­ko­wo dobra koniunk­tu­ra. Mówił o inwe­sty­cjach w sek­to­rze edu­ka­cji na tere­nie Cheł­ma, o Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­le Zawo­do­wej (repre­zen­to­wa­nej przez Pro­rek­tor, Dr Beatę Fał­dę), Labo­ra­to­rium Lot­ni­czym CSI, szko­le pilo­tów, budo­wie lot­ni­ska oraz pla­nach budo­wy Insty­tu­tu Nauk Medycz­nych, w któ­rym zapla­no­wa­ne jest kształ­ce­nie pie­lę­gnia­rek, a w przy­szło­ści leka­rzy. Sena­tor Józef Zając jest głów­nym ini­cja­to­rem i współ­twór­cą w/w inwe­sty­cji, któ­re dziś są uzna­ne za suk­ces i wizy­tów­kę Chełma. 

Pre­zes Baryc­ki zachę­cał do szer­sze­go roz­wi­ja­nia współ­pra­cy na szcze­blach lokal­nych, przy­kła­dem była majo­wa misja z nasze­go regio­nu Wind­sor — Essex do Pol­ski. Dele­ga­cja odwie­dzi­ła War­sza­wę, Lublin, Kra­śnik oraz Chełm — oznaj­mił Ste­phen Mac­Ken­zie, CEO/Prezes Wind­sor Essex Eco­no­mic Deve­lop­ment Co.  W swo­jej pre­zen­ta­cji przed­sta­wił rosną­cy gospo­dar­czy poten­cjał Kana­dyj­sko – Pol­ski, szcze­gól­nie teraz gdy pod­pi­sa­na zosta­ła umo­wy CETA. Pod­czas spo­tka­nia chęć oraz moż­li­wo­ści współ­pra­cy przed­sta­wił Robert Gór­nik. Repre­zen­to­wał on Fede­ra­cję Przed­się­bior­ców i Pra­co­daw­ców w Pol­sce oraz swo­ją fir­mę Pro-Ven­tu­ra zaj­mu­ją­cą się pro­ce­sem kata­lo­go­wa­nia i skła­do­wa­nia doku­men­tów archi­wal­nych. O misji han­dlo­wej Pro­win­cji Onta­rio do Pol­ski, zaczy­na się coraz czę­ściej mówić, Nata­lia Kusen­do­va, mło­da posłan­ka pro­win­cjo­nal­na, mówi­ła o tym pod­czas nasze­go zeszło­rocz­ne­go spotkania. 

Zna­czą­ca obec­ność gru­py mło­dej Polo­nii, ok 20% obec­nych, jest przy­kła­dem  zain­te­re­so­wa­nia oraz wzra­sta­ją­cej dyna­mi­ki współ­pra­cy z naszym Sto­wa­rzy­sze­niem. Mło­dzi pro­fe­sjo­na­li­ści zapre­zen­to­wa­li spra­woz­da­nie z tego­rocz­nej mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji Quo Vadis X w Toron­to. Jej współ­or­ga­ni­za­tor­ki, Ania Baryc­ka i Joan­na Marks, mówi­ły o inte­re­su­ją­cym pro­gra­mie kon­fe­ren­cji, o zna­czą­cych osią­gnię­ciach indy­wi­du­al­nych uczest­ni­ków kon­fe­ren­cji, o ich wspól­nym dzia­ła­niu, wspie­ra­niu się w budo­wie lep­sze­go jutra. Jed­nym z naj­waż­niej­szych celów nasze­go Sto­wa­rzy­sze­nia jest  wspie­ra­nie poten­cja­łu i aspi­ra­cji mło­de­go poko­le­nia, naszych następców. 

Jed­nym z przy­kła­dów zaan­ga­żo­wa­nia mło­dzie­ży jest Julia Zalew­ska, stu­dent­ka 4‑tego roku Uni­wer­sy­te­tu Wind­sor­skie­go, któ­ra po raz dru­gi pro­wa­dzi­ła pro­gram spo­tka­nia. Julia przed­sta­wi­ła naszą tego­rocz­ną wysta­wę o Jerzym Radwan­ku, więź­niu KL Auschwitz, któ­ry za pomoc Żydom  został uho­no­ro­wa­ny Meda­lem Spra­wie­dli­wy Wśród Naro­dów Świa­ta. Wysta­wa ponow­nie będzie poka­za­na od 29 listo­pa­da do 4 grud­nia 2019, w biblio­te­ce Led­dy Libra­ry nasze­go uniwersytetu. 

Kolej­nym punk­tem wie­czo­ru były podzię­ko­wa­nia i odzna­cze­nia, któ­re popro­wa­dził prof. Frank Simp­son. Zło­te Meda­le 100-lecia  Polo­nii w Wind­sor otrzy­ma­ła Mar­ta Stę­pień (Miss Uni­ver­se Cana­da 2018), dzia­ła­cze polo­nij­ni: Paweł Pia­sec­ki oraz Mariusz Zalew­ski. Hono­ro­wym człon­kiem nasze­go Sto­wa­rzy­sze­nia został Sena­tor Zając. Podzię­ko­wa­no spon­so­rom i orga­ni­za­to­rom. Wrę­czo­no sty­pen­dia Fun­da­cji Mile­nium z Toron­to sze­ściu stu­den­tom z Wind­sor o łącz­nej war­to­ści $8,800. Ofi­cjal­ne­go wrę­cze­nia doko­na­ły Beata Ślu­sar­czyk, Dyrek­tor Fun­da­cji oraz Ewa Baryc­ka, Pre­ze­ska Kon­gre­su Polo­nii Kana­dyj­skiej w Windsor.

Pod­su­mo­wu­jąc pre­zen­ta­cje mów­ców i wypo­wie­dzi gości, moż­na powie­dzieć, że stra­te­gicz­ne part­ner­stwo gospo­dar­cze XXI wie­ku Kana­dy i Pol­ski sta­no­wi wiel­ki poten­cjał, któ­ry powi­nien być lepiej wyko­rzy­sta­ny. Jest nadzie­ja, że pozy­tyw­ne nasta­wie­nie oraz chęć do dzia­łań i współ­pra­cy, któ­re były pod­kre­śla­ne na spo­tka­niu, przy­nio­są w przy­szło­ści rezul­ta­ty. Julia zakoń­czy­ła ofi­cjal­ną część pro­gra­mu zapra­sza­jąc na przy­szło­rocz­ne spo­tka­nie, 20 listo­pa­da 2020, pod­czas któ­re­go odbę­dą się uro­czy­sto­ści zwią­za­ne z obcho­da­mi rocz­nic: XX-lecia miast part­ner­skich Lublin — Wind­sor oraz XXV-lecia nasze­go Stowarzyszenia. 

Ele­men­tem arty­stycz­nym wie­czo­ru był występ Zespo­łu Pie­śni i Tań­ca “Tatry”, któ­ry w pięk­nych stro­jach, z mło­dzień­czą ener­gią zatań­czył ludo­we tań­ce, na począt­ku “Góral­ski”, a na zakoń­cze­nie “Sie­radz”. Zespół jest naszą kul­tu­ro­wą wizy­tów­ką w Wind­sor, w Kana­dzie i dale­ko poza nią. Śpiew i taniec mło­dzie­ży, spo­tkał się z apro­ba­tą wśród wszyst­kich obec­nych na sali, o czym świad­czy­ły grom­kie bra­wa po zakoń­cze­niu występu.

Ewa Baryc­ka Wind­sor, 26.11.2019. FINAL