W ubie­głym tygo­dniu odby­ło się tra­dy­cyj­ne przed­świą­tecz­ne przy­ję­cie w pol­skiej Izbie Han­dlo­wej Polcham Cana­da — była oka­zja do poroz­ma­wia­nia z oso­ba­mi któ­re są aktyw­ne w polo­nij­nym biz­ne­sie, ale tak­że pia­stu­ją wyso­kie sta­no­wi­ska w kana­dyj­skich kor­po­ra­cjach i przedsiębiorstwach.

  — Po co tutaj się jest? — pyta­my Mag­da­le­nę Stoch — wice­pre­zes Polcham Kana­da — jak to człon­ko­stwo w Izbie może pomóc?

- Odpo­wiem tak, jak przy­je­cha­łem do Kana­dy zaczy­na­łam wszyst­ko od nowa, jak każ­dy i teraz patrząc na to co prze­szłam, cze­go doświad­czy­łam, myśla­łam, że bar­dzo faj­nie było­by mieć taką gru­pę, któ­ra poma­ga się wdro­żyć i ten pro­ces prze­bie­ga dużo szyb­ciej i jest łagodniejszy.

   — Mówisz „wdro­żyć”, myśląc o ludziach, któ­rzy chcą robić jakiś  biz­nes, nawią­zać kon­tak­ty;  jak gdy­by otwie­ra­cie mu drzwi, bo zna­cie tutaj na miej­scu wszystko?

- Tak

 – Czy Polcham jest tyl­ko w Ontario?

- Na razie jeste­śmy tyl­ko w Onta­rio, ale mamy też człon­ków z innych pro­win­cji. Obec­nie jeste­śmy tutaj, jeże­li cho­dzi o for­mę praw­ną, ale będzie­my się rozwijać.

  — Na co dzień zaj­mu­jesz się pośred­nic­twem w sprze­da­ży nie­ru­cho­mo­ści, czy jest zain­te­re­so­wa­nie nie­ru­cho­mo­ścia­mi w Kana­dzie z Polski?

- Abso­lut­nie tak,

   — Czy­li, zaczy­na być rynek?

-Myślę że zawsze był, wyda­je mi się, że teraz jest to o tyle dobrze, że nie mamy barier, moż­na sobie otwo­rzyć fir­mę, mamy fir­mę Bla­cho­tra­pez z Rab­ki, któ­ra wła­śnie otwo­rzy­ła swo­ją kor­po­ra­cje tutaj Solid Ste­el i mie­siąc temu szu­ka­li­śmy dla nich maga­zy­nów. Oni już tutaj funk­cjo­nu­ją, tak że takich przy­pad­ków jest coraz wię­cej i taka plat­for­ma jak Polcham bar­dzo moc­no poma­ga w tym żeby się roz­po­znać w języ­ku pol­skim wśród pro­fe­sjo­na­li­stów; to jest takie soft lan­ding, jak to się mówi

  — Dzię­ku­ję bardzo.

•••

GONIEC: What are the chal­len­ges and new oppor­tu­ni­ties for Polcham  in the year 2020?

Eric Szu­stak Pre­si­dent of Polcham: Nobo­dy belie­ved we can put this toge­ther; what people don’t reali­ze is that we are no lon­ger Polish here, we are Cana­dians with Polish roots and that is a lit­tle bit dif­fe­rent. I am fin­ding very suc­cess­ful Cana­dians with Polish roots, I’m brin­ging them toge­ther; from Bank of Mon­tréal, from other dif­fe­rent companies.

We are going to build a very serio­us Polish Cana­dian cham­ber. This has not been done in the last num­ber of deca­des. Old Polish com­mu­ni­ty tends to be more social in the natu­re, they have won­der­ful dan­ce gro­ups, cho­irs, social groups…

  — But we are also an upper-mid­dle-class people; people who have businesses.

-  We are going to bring tho­se people toge­ther, becau­se we haven’t been wor­king toge­ther. We are going to be repre­sen­ted pro­per­ly becau­se we are big pie­ce of Cana­da, we’ve been here sin­ce 1830ties, we have to be repre­sen­ted, we have to stand up for our cul­tu­re and heritage.

  — What abo­ut new oppor­tu­ni­ties in Euro­pe; tra­de with Poland?

- We have a num­ber of objec­ti­ves; we have to work toge­ther as a network here, then we are going to be one-stop shop — and a Polish com­pa­ny that wants to come to Cana­da,  they only have to come to Polcham Cana­da; we have acco­un­tants, we have lawy­ers, we have real esta­te agents, we have trans­la­tors, we have engi­ne­ers — eve­ry­thing in one stop. This is cal­led a soft lan­ding for Polish companies.

   — So you are faci­li­ta­tors and you are ope­ning the doors?

- We are ope­ning the doors. Eve­ry­bo­dy has to work I can­not do that for them but we are cre­ating a network whe­re they can come and wha­te­ver they need, we can pro­vi­de. We are also going to have open door to eve­ry major com­pa­ny in Canada.

   — So what are your objec­ti­ves for the New Year, what do you want to accomplish?

- We’re gon­na con­ti­nue buil­ding „Pod­ziem­na Armia”…

  — How many mem­bers do you have?

- Right now we have almost hun­dred mem­bers, but this eve­ning we have over 200 people coming.

 — Thank you very much and all the best for the New Year.

- Thank you for all your support.

  (ak)