Rząd Quebe­cu roz­po­czy­na publicz­ne kon­sul­ta­cje w spra­wie umoż­li­wie­nia leka­rzom euta­na­zji cho­rych z cho­ro­bą Alzhe­ime­ra, demen­cją i inny­mi cho­ro­ba­mi zwy­rod­nie­nio­wy­mi, któ­rzy nie są już w sta­nie wyra­zić zgody.

Mini­ster zdro­wia Koali­cji Ave­nir Québec, Daniel­le McCann, ogło­si­ła na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w zeszłym tygo­dniu, że wszyst­kie stro­ny wspie­ra­ją kon­sul­ta­cje w spra­wie reko­men­da­cji pane­lu eks­per­tów, któ­ry spę­dził 18 mie­się­cy na bada­niu kwe­stii wcze­śniej­szej zgo­dy, poin­for­mo­wał Mont­re­al Gazette .

Panel zale­cił, aby oso­by, któ­re otrzy­ma­ły dia­gno­zę poważ­nej i nie­ule­czal­nej cho­ro­by, w tym cho­ro­by Alzhe­ime­ra lub otę­pie­nia, mogły wydać wcze­śniej­szą decy­zję o zabi­ciu w przy­szło­ści, gdy nie będą już kom­pe­tent­ne do wyra­że­nia zgody.

reklama

Zale­cił tak­że „upo­waż­nie­nie stro­ny trze­ciej do poin­for­mo­wa­nia leka­rzy o ist­nie­niu uprzed­niej zgo­dy na wypa­dek utra­ty moż­li­wo­ści decy­do­wa­nia o sobie przez daną oso­bę. Auto­ry­za­cja stro­ny trze­ciej będzie prze­cho­wy­wa­na w reje­strze rzą­do­wym jako trwa­ły zapis ”, dono­si Gazette.

Obec­ne pra­wo Quebe­cu doty­czą­ce euta­na­zji sta­no­wi, że miesz­kań­ców pro­win­cji nie moż­na pod­dać euta­na­zji, jeśli nie speł­nią wszyst­kich nastę­pu­ją­cych kry­te­riów: mają co naj­mniej 18 lat; cier­pią na poważ­ną, nie­ule­czal­ną cho­ro­bę; znaj­du­ją się w zaawan­so­wa­nym sta­nie nie­od­wra­cal­ne­go spad­ku funk­cji życio­wych doświad­cza­ją cią­głe­go i nie­zno­śne­go cier­pie­nia fizycz­ne­go lub psy­chicz­ne­go, któ­re­go nie moż­na ulżyć w spo­sób, któ­ry uzna­ją za dopusz­czal­ny; są u kre­su życia; i mogą świa­do­mie wyra­zić zgodę.

Alex Scha­den­berg, dyrek­tor wyko­naw­czy Koali­cji Zapo­bie­ga­nia Euta­na­zji, ostrzegł, że depo­no­wa­ne zgo­dy ozna­cza­ją, że ludzie będą zabi­ja­ni wbrew ich woli.

„To abso­lut­nie sza­lo­ne, ponie­waż pozwo­li na euta­na­zję kogoś, kto mógł nigdy tego nie chcieć,  a kie­dy nadej­dzie czas, stra­ci pra­wo do zmia­ny zda­nia ”- powie­dział LifeSiteNews.

Oba­wy Scha­den­ber­ga są powta­rza­ne przez gru­pę prze­ciw euta­na­zji z Quebe­cu Vivre dans la Dignité.

Obec­ne pra­wo Quebe­cu wyma­ga, aby ludzie mogli zmie­nić zda­nie „do ostat­niej chwi­li”, napi­sa­no w komu­ni­ka­cie pra­so­wym odrzu­ca­ją­cym zale­ce­nia panelu.

Zasa­da zgo­dy odróż­nia egze­ku­cję od eutanazji.