Rząd Onta­rio wyco­fu­je się z finan­so­wa­nia budo­wy kolej­ki LRT w Hamil­ton. Queen’s Park miał doło­żyć do pro­jek­tu 1 miliard dola­rów. Decy­zja zosta­ła ogło­szo­na w ponie­dzia­łek, w pośpie­chu. Potem mini­ster trans­por­tu Caro­li­ne Mul­ro­ney opu­ści­ła mia­sto w obsta­wie policji.

Mul­ro­ney jed­nak nie ogło­si­ła cof­nię­cia finan­so­wa­nia. W ostat­niej chwi­li zosta­ła odwo­ła­na jej kon­fe­ren­cja pra­so­wa. Do sali w hote­lu She­ra­ton w cen­trum Hamil­ton weszli demon­stran­ci, któ­rzy spo­dzie­wa­li się nie­ko­rzyst­nej decy­zji rzą­du. Ogło­sił ją bur­mistrz Fred Eisen­ber­ger, zaraz po tym, jak usły­szał ją od przed­sta­wi­ciel­ki prowincji.

„Z moje­go pun­ku widze­nia to zdra­da mia­sta. Tak się nie współ­pra­cu­je w dobrej wie­rze”, powie­dział Eisen­ber­ger. „Ich wyczu­cie cza­su jest obu­rza­ją­ce. Jeśli chcie­li pod­jąć taką decy­zję, mogli to zro­bić w lep­szy spo­sób”, dodał bur­mistrz mając na myśli rząd Douga Forda.

Mul­ro­ney prze­szła tym­cza­sem do budyn­ku rzą­do­we­go po dru­giej stro­nie uli­cy. Poszło za nią dwo­je rad­nych, Mau­re­en Wil­son i John-Paul Dan­ko, któ­rzy weszli do holu i powie­dzie­li, że nie wyj­dą, jeśli nie poroz­ma­wia­ją z panią mini­ster. Wła­ści­ciel budyn­ku wezwał poli­cję, ale rad­ni i tak zosta­li na miejscu.

„Moi wybor­cy żąda­ją wyja­śnień i moją pra­cą jest uzy­ska­nie tych wyja­śnień. Nie do pomy­śle­nia jest, by mini­ster przy­jeż­dżał do Hamil­ton i nie był przy­go­to­wa­ny na sta­nię­cie twa­rzą w twarz z miesz­kań­ca­mi lub rad­ny­mi. To obu­rza­ją­ce”, mówił Danko.

Eisen­ber­ger mówił o pro­jek­cie LRT jako o wiel­kiej inwe­sty­cji, dzię­ki któ­rej powsta­ną set­ki nowych miejsc pra­cy, gospo­dar­ka się roz­wi­nie, emi­sja węgla spad­nie i zwięk­szy się licz­ba przy­stęp­nych miesz­kań. Pra­ce nad pro­jek­tem trwa­ją od 2007 roku. Linia ma mieć 14 kilo­me­trów i łączyć McMa­ster Uni­ver­si­ty na zacho­dzie mia­sta z East­ga­te Squ­are na wschodzie.

Poprzed­ni rząd obie­cy­wał na pro­jekt miliard dola­rów. Pre­mier Ford twier­dził, że się z tego nei wyco­fa i pro­jekt zna­lazł się w ostat­nim budże­cie. Agen­cja trans­por­to­wa Metro­linx wyda­ła na LRT w Hamil­ton jak dotąd 162 milio­ny dolarów.

Mul­ro­ney póź­niej powie­dzia­ła, że stro­na trze­cia, któ­ra prze­ana­li­zo­wa­ła przed­się­wzię­cie na zle­ce­nie par­tii kon­ser­wa­tyw­nej, orze­kła, że koszt budo­wy kolej­ki się­gnie 5,5 miliar­da. Utrzy­ma­nie kolej­ki ma kosz­to­wać 2 miliar­dy dol., a pier­wot­na kwo­ta 1 miliar­da doty­czy­ła tyl­ko kosz­tów kapi­ta­ło­wych. Pani mini­ster twier­dzi­ła przy tym, że rząd nie chciał pogrą­żyć pro­jek­tu, tyl­ko pró­bo­wał zna­leźć spo­sób, by go kon­ty­nu­ować i wypeł­nić zobo­wią­za­nia. Licz­by mówią jed­nak same za sie­bie. Mul­ro­ney doda­ła, że miliard dola­rów jest w dal­szym cią­gu w dys­po­zy­cji Hamil­ton na roz­bu­do­wę trans­por­tu miejskiego.