India­nin z ple­mie­nia Odżi­bwe­jów, któ­ry cho­dził do szkół rezy­denc­kich, został ska­za­ny na 5,5 roku pozba­wie­nia wol­no­ści za zabój­stwo wła­ści­cie­la budyn­ku miesz­kal­ne­go w Van­co­uve­rze. 54-let­ni Gerald Eldon Smith bru­tal­nie pobił Pau­la Belo­ze­ra, gdy ten 1 kwiet­nia 2017 roku pró­bo­wał wypro­sić go z budyn­ku przy East 5th Ave­nue. India­nin spał pija­ny na krze­śle na par­te­rze, a Belo­zer powie­dział mu, żeby wyszedł. Smith był eks­mi­to­wa­ny kil­ka mie­się­cy wcze­śniej, ale regu­lar­nie wra­cał do budyn­ku, gdzie spał w miesz­ka­niu inne­go loka­to­ra. Tam­tej nocy loka­tor nie przy­jął Smitha.

W sytu­acji gdy Smith odmó­wił wyj­ścia, Belo­zer zadzwo­nił po poli­cję. To roz­wście­czy­ło Smi­tha, któ­ry ude­rzył Belo­ze­ra od tyłu, a następ­nie kop­nął go wie­lo­krot­nie. Belo­zer, szczu­pły męż­czy­zna z kil­ko­ma pro­ble­ma­mi zdro­wot­ny­mi, prze­żył bicie i zadzwo­nił po poli­cję i ambu­lans. Zmarł tydzień póź­niej na sku­tek odnie­sio­nych obra­żeń. Miał poła­ma­ne żebra, czę­ścio­wo zapad­nię­te płu­co, krwa­we­nie w mózgu oraz rany na twa­rzy i ciele.

Smi­tha aresz­to­wa­no na tere­nie budyn­ku. Naj­pierw był sądzo­ny za zabój­stwo dru­gie­go stop­nia, ale zgod­nie z wymo­ga­mi pra­wa sędzia musiał wziąć pod uwa­gę indiań­skie pocho­dze­nie Smi­tha. India­nin był jed­nym z 12 dzie­ci wycho­wy­wa­nych przez rodzi­ców, któ­rzy prze­szli przez szko­ły rezy­denc­kie. W domu był alko­hol i prze­moc. Smith, któ­ry ma kil­ko­ro dzie­ci i wnu­ków, rów­nież był zmu­szo­ny do cho­dze­nie do szko­ły rezy­denc­kiej, gdzie był bity i wyko­rzy­sty­wa­ny sek­su­al­nie. Zaczął pić alko­hol w wie­ku 10 lat. Dwa razy był ska­za­ny na karę wię­zie­nia – w 1991 i 2011 roku.

Reklama