Obszer­na roz­mo­wa z Andrze­jem Lipiń­skim, Pola­kiem z Zie­lo­nej Góry, mecha­ni­kiem samo­cho­do­wym z wykształ­ce­nia, któ­ry dzi­siaj jest naj­bar­dziej uzna­wa­nym mistrzem winiar­stwa w onta­ryj­skim regio­nie Nia­ga­ra, wła­ści­cie­lem winiar­ni Big Heads pro­du­ku­ją­cej 24 tys. skrzy­nek wina rocz­nie. O dro­dze zawo­do­wej oraz robie­niu dobrych win z mistrzem Andrze­jem roz­ma­wia Andrzej Kumor