PRZEKAZANIE TRYPTYKU I RELIKWII ŚW. JANA PAWŁA II Z USA DO KANADY

Biu­ro pra­so­we jasna Góra infor­mu­je o

Prze­ka­za­niu Tryp­ty­ku i reli­kwii św. Jana Paw­ła II z USA do Kanady
Ojco­wie Pau­li­ni z Buf­fa­lo (USA) we wto­rek, 7 stycz­nia, prze­ka­za­li Tryp­tyk wraz z reli­kwia­mi św. Jana Paw­ła II kapła­nom posłu­gu­ją­cym w Mis­sis­sau­ga (w Kanadzie).

Ojco­wie pau­li­ni o. Jan Kol­ma­ga i o. Michał Czy­żew­ski prze­ka­za­li Tryp­tyk wraz z reli­kwia­mi św. Jana Paw­ła II na ręce kapła­nów: ks. Janu­sza Bła­że­ja­ka (pro­bosz­cza para­fii św. Mak­sy­mi­lia­na w Mis­sis­sa­dze ) i ks. Ada­ma Wró­ble­wi­cza CR, (pro­bosz­cza para­fii Św. Józe­fa z Brant­ford ). Ks. Adam pod­jął się obo­wiąz­ku, aby koor­dy­no­wać nawie­dze­nie Tryp­ty­ku na tere­nie Kra­ju Klo­no­we­go Liścia.

Reklama

Tryp­tyk wraz z reli­kwia­mi św. Jana Paw­ła II pere­gry­nu­je od 15 sierp­nia 2019 r. w para­fiach w USA. Ini­cja­ty­wa nawie­dze­nia Tryp­ty­ku i reli­kwii zwią­za­na jest z 100. rocz­ni­cą uro­dzin Karo­la Woj­ty­ły. W roku poprze­dza­ją­cym to wyda­rze­nie, Fun­da­cja Jana Paw­ła II pra­gnie zachę­cić wszyst­kim człon­ków i przy­ja­ciół do wspól­nej modli­twy przez orę­dow­nic­two świę­te­go z Wadowic.

„Histo­ria naszej para­fii św. Mak­sy­mi­lia­na Kol­be w Mis­sis­sau­ga jest krót­ka, ale dla polo­nij­nej spo­łecz­no­ści bar­dzo istot­na. Pod koniec lat sie­dem­dzie­sią­tych pra­cę nad powsta­niem para­fii roz­po­czął pierw­szy pro­boszcz o. Sta­ni­sław Bąk, OMI. Dnia15 listo­pa­da 1979 r. Archi­die­ce­zja Toron­to wyda­ła dekret zezwa­la­ją­cy na powsta­nie naszej para­fii, a już 22 maja 1983 roku kar­dy­nał Rubin poświę­cił kamień węgiel­ny pod nową świą­ty­nię. Rok póź­niej, 16 wrze­śnia 1984 r. kościół został poświę­co­ny przez kar­dy­na­ła Car­te­ra” – rela­cjo­nu­je pro­boszcz ks. Janusz Błażejak.

„Dziś naszą wspól­no­tę two­rzy 14. tysię­cy rodzin peł­nych życia i wigo­ru – doda­je ks. Bła­żej­czak — Para­fia pro­wa­dzi kate­chi­za­cję dla dzie­ci przy­go­to­wu­ją­cych się do Pierw­szej Komu­nii św. i Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia. Olbrzy­mim skar­bem jest mło­dzież, któ­ry gro­ma­dzi się licz­nie na swo­ich spo­tka­nia i każ­de­go roku wyjeż­dża w róż­ne czę­ści świa­ta w celach misyj­nych. Rodzi­na Różań­ca Świę­te­go to gru­pa 1200 osób codzien­nie modlą­cych się na różań­cu. Jed­nak­że naj­więk­szym skar­bem para­fii jest trwa­nie przy Chry­stu­sie Eucha­ry­stycz­nym w kapli­cy Boże­go Miło­sier­dzia od ponad 24 lat. W dzień i w noc zawsze jest ktoś w kapli­cy Miło­sier­dzia Boże­go, gdzie zawsze jest obec­ny żywy Pan Jezus. Tu wła­śnie odna­wia­my naszą miłość do Chry­stu­sa Eucha­ry­stycz­ne­go i korzy­sta­my z darów, jakie nie­sie ze sobą Boże Miłosierdzie”.

„Pra­gnę wyra­zić moją wdzięcz­ność za moż­li­wość przy­ję­cia na tere­nie Kana­dy Tryp­ty­ku — mówi ks. Adam Wró­ble­wicz CR, z Brant­ford — Na począt­ku lute­go 2020 r. roz­pocz­nie nawie­dzać Pro­win­cję Onta­rio. Nasza para­fia przyj­mie tego ‘nie­co­dzien­ne­go Gościa’ od 14 do 20 mar­ca. Czas pere­gry­na­cji przy­pad­nie w uro­czy­stość św. Józe­fa, patro­na Kana­dy i naszej parafii”.

„18 maja 2020 roku przy­pa­da 100-lecie uro­dzin św. Jana Paw­ła II. Dzię­ku­je­my Bogu za ten wiel­ki dar świę­te­go Papie­ża, a jed­no­cze­śnie pra­gnie­my jak naj­le­piej przy­go­to­wać się na tą wiel­ką uro­czy­stość – pod­kre­śla ks. Wró­ble­wicz — Poprzez reko­lek­cje, nabo­żeń­stwa, rocz­ni­co­we wie­czo­ry, aka­de­mie, a przede wszyst­kim codzien­ną modli­twę pra­gnie­my, aby całe dzie­dzic­two św. Jana Paw­ła II, ojca całej ludz­ko­ści zosta­ło prze­ka­za­ne kolej­nym poko­le­niom i nie było zapo­mnia­ne. Poprzez pere­gry­na­cję Tryp­ty­ku idąc za św. Janem Paw­łem II pra­gnie­my zawie­rzyć Mat­ce Bożej nas samych, nasze rodzi­ny, para­fię, Kościół i cały świat, któ­ry teraz, jak nigdy dotąd potrze­bu­je Miło­sier­dzia Bożego”.

Kana­da po Sta­nach Zjed­no­czo­nych jest kolej­nym miej­scem na kon­ty­nie Ame­ry­ki Pół­noc­nej, gdzie wier­ni będą mie­li moż­li­wość modlić się za wsta­wien­nic­twem św. Jana Paw­ła II, prze­ży­wa­jąc Jego obec­ność w tajem­ni­cy świę­tych obco­wa­nia. Otwar­tość przez łaskę wia­ry na dary i cuda mogą sta­no­wić wspa­nia­ły fun­da­ment do jesz­cze bar­dziej męż­ne­go i świa­do­me­go wyzna­wa­nia wia­ry. Niech Mary­ja wypra­sza w tym szcze­gól­nym cza­sie nawie­dze­nia otwar­tość ser­ca na Boże dary.

o. Michał Czy­żew­ski, paulin
Buffalo,USA

Ks. Adam Wró­ble­wicz napi­sał oko­licz­no­ścio­wy wiersz pt. „Posła­niec Boski”, dedy­ko­wa­ny św. Jano­wi Paw­ło­wi II:

POSŁANIEC BOSKI
ks. Adam Wró­ble­wicz CR
Brant­ford, Kanada

Uwa­ga, uwa­ga — jestem posła­niec Boski,
Niech słu­cha­ją mnie wszyst­kie mia­sta i wioski.
Mam dla Was prze­ka­zać waż­ne orędzie,
Któ­re nawet w nie­bie odczy­ta­ne będzie.
Posy­ła mnie z Betle­jem Jezu­sek mały,
Aby o tym wyda­rze­niu dowie­dział się świat cały.
Ogła­szam Wam dro­gie dzie­ci, panie i „pany”:
Rok dwu­ty­sięcz­ny dwu­dzie­sty Jano­wi Paw­ło­wi Dru­gie­mu jest dedykowany.
Jakaż to rocz­ni­ca przemiła,
Sto lat temu uro­dził się Karo­lek Wojtyła.
Chy­ba nie potrze­ba jest moja dłu­ga mowa,
Wie­cie, że prze­niósł się z Wado­wic do Krakowa.
Szyb­ko ode­szli jego rodzi­ce do nieba,
Musiał pra­co­wać cięż­ko na krom­kę chleba.
Kochał Boga gorą­co i szczerze,
Wzra­stał w latach, mądro­ści i wierze.

Szyb­ko porzu­cił świat cały dla Pana Żniwa,
Tak to z powo­ła­niem kapłań­skim i bisku­pim bywa.
W 1978 roku prze­niósł się spod Wawe­lu na Wzgó­rze Watykańskie,
Bo takie było pra­gnie­nie Pańskie.
Czy ktoś dowie­rza czy nie dowierza,
Pol­ska przez tysiąc lat mia­ła tyl­ko jed­ne­go Papieża.
W duchu wdzięcz­no­ści i zadowolenia,
Poboż­ny lud tak śpie­wał bez jed­ne­go tchnienia:
Z woli Twej Boskiej, z ludu polskiego,
Wybra­łeś Panie Ojca świętego.
Wie­dziesz Go Boże naj­cięż­szą z dróg,
Prze­to wspo­ma­gaj by iść nią mógł.
Z dekre­tu naj­wyż­sze­go Boga się uro­czy­ście odczytuj,
Co teraz całe­mu świa­tu koniecz­nie się nakazuje.
Niech każ­de ludz­kie ist­nie­nie — świę­te­go Jana Paw­ła II miłuje,
I jego set­ną rocz­ni­cę uro­dzin przez cały Pań­ski Rok 2020 celebruje.
Poboż­ny naród otrzy­ma wte­dy łask wiele,
Nie tyl­ko na duszy, ale tak­że i na ciele.
Módl­cie się za wsta­wien­nic­twem Papie­ża, moi przyjaciele,
Bądź­cie w nie­dzie­le zawsze w kościele.