Poli­cja przy­po­mi­na kie­row­com, by odśnie­ża­li swo­je samo­cho­dy zanim ruszą w dro­gę. Wcze­śniej we wto­rek Metro­linx podał, że na jeden z auto­bu­sów GO spadł płat lodu, któ­ry ode­rwał się od cię­ża­rów­ki. Auto­bus jechał auto­stra­dą 401 w pobli­żu Meado­wva­le Road. Lód ude­rzył w szy­bę od stro­ny kie­row­cy. Kie­ru­ją­ce­mu auto­bu­sem uda­ło się bez­piecz­nie zje­chać na pobo­cze. Niko­mu nic się nie stało.