Czy onta­ryj­ski nie­wy­dol­ny sys­tem opie­ki medycz­nej jest goto­wy na epidemię?

W zeszłym tygo­dniu, w tym samym cza­sie, gdy Świa­to­wa Orga­ni­za­cja Zdro­wia wpro­wa­dzi­ła stan wyjąt­ko­wy i w Onta­rio poja­wił się pierw­szy przy­pa­dek zara­że­nia koro­na­wi­ru­sem, w jed­nym z ottaw­skich szpi­ta­li ponad 70 osób musia­ło prze­by­wać w izo­la­cji. Szpi­tal na dwa dni musiał odwo­łać pla­no­wa­ne operacje.

Urzęd­ni­cy z agen­cji zdro­wia publicz­ne­go pod­kre­śla­ją, że ryzy­ko zara­że­nia koro­na­wi­ru­sem jest dla Kana­dyj­czy­ków nie­wiel­kie, ale i tak poja­wia­ją się pyta­nia o goto­wość sys­te­mu opie­ki medycz­nej na epi­de­mię czy pan­de­mię. Mię­dzy­na­ro­do­we orga­ni­za­cje zdro­wia twier­dzą, że z takim zagro­że­niem jak naj­bar­dziej trze­ba się liczyć.

Reklama

Szcze­gó­ło­we pla­ny postę­po­wa­nia na wypa­dek pan­de­mii lub epi­de­mii znaj­du­ją się w szpi­ta­lach i agen­cjach zdro­wia publicz­ne­go w Onta­rio. W grud­niu, kil­ka mie­się­cy przed poja­wie­niem się koro­na­wi­ru­sa, Otta­wa Public Health i miej­sco­we szpi­ta­le pro­wa­dzi­ły prze­gląd pro­ce­dur i pod­pi­sa­ły Otta­wa Inte­ra­gen­cy Influ­en­za Pan­de­mic Plan. Plan roz­dzie­la zada­nia na wypa­dek, gdy­by zacho­ro­wań na gry­pę było wię­cej, niż sys­tem opie­ki medycz­nej jest w sta­nie obsłu­żyć. OPH ana­li­zu­je teraz, jak plan moż­na by było zasto­so­wać w przy­pad­ku koronawirusa.

W pią­tek onta­ryj­ska mini­ster zdro­wia Chri­sti­ne Elliott chwa­li­ła pro­win­cyj­ny sys­tem opie­ki medycz­nej za szyb­kie reago­wa­nie na poja­wie­nie się nowe­go koro­na­wi­ru­sa. Pyta­nie jed­nak, ile zna­czą komu­ni­ka­cja, koor­dy­na­cja, nad­zór i przej­rzy­stość dzia­łań wobec bra­ku miejsc w wie­lu szpi­ta­lach. Kry­tyk ds. poli­ty­ki zdro­wot­nej z ramie­nia NDP, Fran­ce Géli­nas, zauwa­ża, że szpi­ta­le pew­nie będą bar­dzo kre­atyw­ne, jeśli cho­dzi o znaj­do­wa­nie miejsc.

Mini­ster­stwo zdro­wia nie poda­je jesz­cze, jakie dodat­ko­we kosz­ty będą zwią­za­ne z poja­wie­niem się koro­na­wi­ru­sa. Trwa oce­na potrzeb.