Prezydent Macron zaprasza Polskę do rozmów o bombie A

„Pre­zy­dent Emma­nu­el Macron chce roz­po­cząć dys­ku­sję z part­ne­ra­mi w Euro­pie na temat stra­te­gii obro­ny, w tym stra­te­gii nukle­ar­nej Fran­cji i Euro­py. Dia­log ten nie powi­nien odby­wać się jedy­nie na linii Francja–Niemcy, zapra­sza­my do roz­mów rów­nież Pol­skę” – powie­dzia­ło PAP źró­dło w Pała­cu Elizejskim.

“Po odej­ściu z UE Wiel­kiej Bry­ta­nii dys­po­nu­ją­cej bro­nią nukle­ar­ną oraz w obli­czu nowych wyzwań i zagro­żeń geo­po­li­tycz­nych i geo­stra­te­gicz­nych potrze­bu­je­my roz­mów na ten temat naszej stra­te­gii obron­nej. Fran­cja pozo­sta­je obec­nie jedy­nym mocar­stwem nukle­ar­nym w Unii i nie chce sama pono­sić tej odpo­wie­dzial­no­ści” — pod­kre­śli­ło źró­dło na spo­tka­niu z dziennikarzami.

Przy­go­to­wa­nia do roz­mów na temat stra­te­gii obron­nej i nukle­ar­nej trwa­ją we fran­cu­skich sek­to­rach siło­wych od kil­ku mie­się­cy. „Pro­blem został rów­nież zasy­gna­li­zo­wa­ny pod­czas ostat­nich spo­tkań i wizyt pre­zy­den­ta Macro­na, rów­nież w Pol­sce” – doda­ło źródło.

W pią­tek fran­cu­ski pre­zy­dent pla­nu­je przed­sta­wić dok­try­nę obron­ną Fran­cji i zasy­gna­li­zo­wać potrze­bę mię­dzy­na­ro­do­wej dys­ku­sji na temat wspól­nej stra­te­gii obro­ny. Macron ma wygło­sić prze­mó­wie­nie w Szko­le Woj­sko­wej w Paryżu.

Na spo­tka­niu z dzien­ni­ka­rza­mi ich roz­mów­ca nie chciał spre­cy­zo­wać, czy Fran­cja ocze­ku­je wspar­cia finan­so­we­go od swo­ich euro­pej­skich part­ne­rów w związ­ku z utrzy­ma­niem bro­ni ato­mo­wej. Nie spre­cy­zo­wa­no rów­nież kwe­stii uzbro­je­nia samo­lo­tu bojo­we­go nowej gene­ra­cji, któ­ry wspól­nie mają skon­stru­ować Fran­cja i Niem­cy. „Nie cho­dzi nam o to, aby Niem­cy pła­ci­ły za broń jądro­wą Fran­cji” – zastrze­gło źródło.

„Pyta­niem otwar­tym jest, czy Euro­pa potrze­bu­je jed­ne­go czy kil­ku para­so­li nukle­ar­nych oraz jaką stra­te­gię przy­jąć w sytu­acji, kie­dy takie pań­stwa, jak Iran pro­wa­dzą pro­gra­my jądro­we. Dla­te­go widzi­my potrze­bę zde­fi­nio­wa­nia wspól­nych euro­pej­skich inte­re­sów w tym zakre­sie” – pod­su­mo­wa­ło źródło.