Od mar­ca eme­ry­tu­ry i ren­ty wzro­sną w Pol­sce o co naj­mniej 70 zł brut­to. Naj­niż­sze wynio­są 1200 zł brut­to – tak prze­wi­du­je nowe­li­za­cja usta­wy, któ­rą w czwar­tek przy­jął Senat. W związ­ku z nią wzro­śnie z 1600 zł do 1700 zł tak­że próg docho­do­wy przy świad­cze­niu dla osób niesamodzielnych.

Za przy­ję­ciem nowe­li­za­cji bez popra­wek sena­to­ro­wie opo­wie­dzie­li się jed­no­gło­śnie. Usta­wa tra­fi teraz do prezydenta.

Nowe­li­za­cja usta­wy o eme­ry­tu­rach i ren­tach z Fun­du­szu Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych oraz nie­któ­rych innych ustaw prze­wi­du­je, że od 1 mar­ca wszyst­kie eme­ry­tu­ry i ren­ty wzro­sną o 3,24 proc., jed­nak nie mniej niż o 70 zł brut­to (35 zł w przy­pad­ku eme­ry­tu­ry czę­ścio­wej i 52,50 zł w przy­pad­ku ren­ty z tytu­łu czę­ścio­wej nie­zdol­no­ści do pra­cy i ren­ty inwa­lidz­kiej III grupy).

Wyż­szą pod­wyż­kę niż wyni­ka­ją­ca z pro­gno­zo­wa­ne­go wskaź­ni­ka 103,24 proc. otrzy­ma oko­ło 6,2 mln eme­ry­tów i ren­ci­stów. Są to oso­by, któ­rych świad­cze­nie nie prze­kra­cza 2160,49 zł brutto.

Wzro­sną tak­że naj­niż­sze eme­ry­tu­ry, ren­ty z tytu­łu cał­ko­wi­tej nie­zdol­no­ści do pra­cy, ren­ty rodzin­ne i ren­ty socjal­ne do 1200 zł (wzrost z 1100 zł), a ren­ty z tytu­łu czę­ścio­wej nie­zdol­no­ści do pra­cy – do 900 zł (wzrost z 825 zł). Dodat­ki do eme­ry­tur i rent zosta­ną pod­wyż­szo­ne pro­cen­to­wym wskaź­ni­kiem waloryzacji.

W związ­ku z nowe­li­za­cją pod­wyż­szo­ny został tak­że próg upraw­nia­ją­cy do wypła­ty świad­cze­nia dla osób nie­sa­mo­dziel­nych do 1700 zł. Obec­nie o świad­cze­nie uzu­peł­nia­ją­ce w kwo­cie do 500 zł mogą wystą­pić oso­by, któ­re ukoń­czy­ły 18 lat i są nie­zdol­ne do samo­dziel­nej egzy­sten­cji, a suma przy­słu­gu­ją­cych im świad­czeń z fun­du­szy publicz­nych nie prze­kra­cza 1600 zł.

za PAP