W sej­mie na piąt­ko­wej kon­fe­ren­cji pra­so­wej  koła posel­skie­go Kon­fe­de­ra­cji, Krzysz­tof Bosak kan­dy­dat na pre­zy­den­ta, skry­ty­ko­wał zapro­po­no­wa­ne przez pre­mie­ra Mora­wiec­kie­go na forum unij­nym podat­ki. Według posła jest to pierw­sza sytu­acja, kie­dy pol­ski poli­tyk pro­po­nu­je narzu­ca­nie podat­ków za pośred­nic­twem UE. „Nie zda­rzy­ło się wcze­śniej żeby pol­ski rząd stał na aż tak bar­dzo pro unij­nym, euro fede­ra­li­stycz­nym sta­no­wi­sku. Nawet rząd Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej nie anga­żo­wał się w otwar­tą agi­ta­cję za two­rze­niem nowych podatków”.

Kan­dy­dat zarzu­ca Mate­uszo­wi Mora­wiec­kie­mu, że nie skon­sul­to­wał swo­ich pomy­słów z pol­ską opi­nią publicz­ną. Poseł zazna­cza, że nie odby­ła się kon­sul­ta­cja spo­łecz­na i nie było też pod­ję­tej w tej spra­wie deba­ty w sej­mie. „Pan Mora­wiec­ki po pro­stu poje­chał i jak kró­li­ka z kape­lusz wycią­gnął nowe pomysły”.

Krzysz­tof Bosak przy­po­mi­nał też, że rząd Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści uchwa­lił już koło trzy­dzie­stu róż­nych pod­wy­żek podat­ków. Dzia­ła­nia rzą­du nazwał „fiskal­nym szaleństwem”

Według Bosa­ka, pro­po­zy­cja Mora­wiec­kie­go ude­rza w pol­ską suwe­ren­ność gospo­dar­czą, przy­po­mi­nał też że mimo toczą­cej się od lat dys­ku­sji w Par­la­men­cie Euro­pej­skim, pol­skie rzą­dy sta­ły na sta­no­wi­sku, że podat­ki są spra­wą suwe­ren­nych państw.

za Kresy.pl