„Każ­dy odpo­wie­dzial­ny rząd na świe­cie podej­mu­je aktu­al­nie wszel­kie nie­zbęd­ne kro­ki w celu zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa jego oby­wa­te­li przed moż­li­wą epi­de­mią koro­na­wi­ru­sa” – napi­sał na Face­bo­oku szef pol­skie­go rzą­du Mate­usz Morawiecki.

Pre­mier pod­kre­ślił, że rząd Pol­ski „rów­nież sta­je na wyso­ko­ści zada­nia! Co wię­cej — chce­my być przy­go­to­wa­ni nawet nad­mia­ro­wo, na wszel­ki wypa­dek, gdy­by wirus poja­wił się w Pol­sce i gdy­by poja­wił się u więk­szej licz­by osób. Co już zro­bi­li­śmy?” – napisał.

Mora­wiec­ki wymie­nił głów­ne zada­nia w tym zakre­sie. To szcze­gó­ło­we kon­sul­ta­cje z Mini­ster­stwem Zdro­wia i Głów­nym Inspek­to­ra­tem Sani­tar­nym oraz oso­ba­mi, któ­re spe­cja­li­zu­ją się w dzie­dzi­nie medy­cy­ny. Zapew­nił, że są już goto­we dwa labo­ra­to­ria i trwa­ją pra­ce nad uru­cho­mie­niem kolej­nych sze­ściu na tere­nie całe­go kra­ju. W goto­wo­ści są 79 oddzia­ły zakaź­ne i dzia­ła­ją w try­bie nadzwyczajnym.

reklama

Pola­cy wra­ca­ją­cych z zagra­ni­cy otrzy­ma­ją komu­ni­ka­ty SMS z nie­zbęd­ny­mi infor­ma­cja­mi. Zwięk­szo­ny zosta­je poziom kon­tro­li na gra­ni­cach i lot­ni­skach. „ Wpro­wa­dza­my dodat­ko­we bada­nia tem­pe­ra­tu­ry i wypo­sa­ża­my służ­by w odpo­wied­ni sprzęt” – napi­sał Mate­usz Morawicki.

 

za TVPin­fo