Pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej w ponie­dzia­łek onta­ryj­ski mini­ster pra­cy Mon­te McNau­gh­ton zapo­wie­dział, że nowa usta­wa chro­nią­ca pra­cow­ni­ków pod­czas pan­de­mii COVID-19 będzie zawie­rać popraw­ki do Employ­ment Stan­dards Act. Usta­wa ma doty­czyć pra­cow­ni­ków w trak­cie lecze­nia, nad­zo­ro­wa­nych, czy­li pod­da­nych kwa­ran­tan­nie lub izo­la­cji, a tak­że tych, któ­rzy muszą zapew­nić komuś opie­kę z powo­dów zwią­za­nych z koro­na­wi­ru­sem (np. dzie­ciom pozo­sta­ją­cym w domu pod­czas zamknię­cia szko­ły lub punk­tu daycare).

Pra­cow­ni­cy mają być zwol­nie­ni z obo­wiąz­ku przed­sta­wia­nia zwol­nie­nia lekar­skie­go, jeśli będą potrze­bo­wa­li zwol­nie­nia z pra­cy. “Nikt nie powi­nien tra­cić pra­cy dla­te­go, że robi to, co mu radzą leka­rze”, powie­dział McNau­gh­ton. Zapo­wie­dzia­ne środ­ki będą dzia­ła­ły wstecz, do 25 stycz­nia, i zosta­ną utrzy­ma­ne do cza­su “poko­na­nia cho­ro­by”, dodał minister.

Przez naj­bliż­sze trzy tygo­dnie szko­ły w Onta­rio pozo­sta­ną zamknię­te. Zaczę­to też zamy­kać lub ogra­ni­czać godzi­ny otwar­cia skle­pów i punk­tów usługowych.

reklama

W kon­fe­ren­cji pra­so­wej uczest­ni­czy­li oprócz McNau­gh­to­na tak­że pre­mier Doug Ford, mini­ster zdro­wia Chri­sti­ne Elliott, mini­ster finan­sów Rod Phil­lips i głów­ny lekarz Onta­rio dr David Phillips.

Pre­mier pyta­ny o moż­li­wość zamknię­cia gra­nic pro­win­cji odpo­wie­dział, że pod­czas ewen­tu­al­nej decy­zji będą bra­ne pod uwa­gę zale­ce­nia leka­rzy. Ford dodał, że miesz­kań­cy pro­win­cji nie musza się spie­szyć z robie­niem zaku­pów. Pro­sił, by nie pani­ko­wać, bo głów­ni sprze­daw­cy zapew­ni­li rząd, że nawet przy zwięk­szo­nym popy­cie dostaw nie zabraknie.

Dr Wil­liams powie­dział nato­miast, ze pla­no­wa­nie na czas pan­de­mii prze­bie­ga eta­po­wo. Na każ­dym kro­ku, w mia­rę roz­wo­ju sytu­acji, pla­ny są aktu­ali­zo­wa­ne i dosto­so­wy­wa­ne. Nale­ży chro­nić naj­bar­dziej nara­żo­nych człon­ków popu­la­cji i nie­wy­klu­czo­ne, że trze­ba będzie wpro­wa­dzić ostrzej­sze środ­ki. Przy­po­mniał, ze więk­szość przy­pad­ków zacho­ro­wań w Onta­rio to przy­pad­ki “zaim­por­to­wa­ne” z zewnątrz.